องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • จุมภฏ สนิทธางกูร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
  • ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
  • อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
  • กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย

คำสำคัญ:

องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด, การเจริญเติบโตทางธุรกิจ

บทคัดย่อ

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดกำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการจัดทำงบกระแสเงินสด โดยองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อการลงทุน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 586 บริษัท ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเพียร์สัน และการทดสอบสมการ Panel Logistic Regression รวมถึงยืนยันด้วยการทดสอบด้วยสมการ Panel Linear Regression โดยการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจใช้ตัวแบบของ Tobin’s Q ในการพยากรณ์เปรียบเทียบผลต่างระหว่างปีก่อนหน้า ผลการศึกษาพบว่า กระแสเงินสดสุทธิ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษานี้นักลงทุนและผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจได้

References

Akindayomi A. & Amin M. R. 2022. Does business strategy affect dividend payout policies?. Journal of Business Research, 151,531-550.

Benjamin Amoah. 2022. Does efficiency influence firm investment size? Evidence from Ghana. Heliyon, 8 (8).

Wan H. & Zhu K. 2011. Is investment–cashflow sensitivity a good measure of financial constraints?. China Journal of Accounting Research, 4(4), 253-270.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2565. ส่งเศรษฐกิจปี 2565 ก้าวแรกหลังมรสุมโควิด 19. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256406TheKnowledge_EconomicOutlook.aspx

ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล. 2559. การเข้าใจการเติบโตของธุรกิจ. เรียกใช้เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 จาก https://mgronline.com/mutualfund /detail/9590000010187

รุ่งทิพย์ อักษรสาร. 2560. งบกระแสเงินสด : งบการเงินที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, 6 (1).

สรินยา สุภัทรานนท์. 2020. คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ: การตรวจสอบเชิง ประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7(2), 17-29.

สุมินทร เบ้าธรรม. 2563. การสำรวจความนิยมในรูปแบบการจัดทำงบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 21 (1), 132 – 142.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2564. แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565. สืบค้นจาก https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20210820091040.pdf

สภาวิชาชีพบัญชี. 16 สิงหาคม 2565. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน. เข้าถึงได้จาก tfac.or.th: https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=Frame%20work.pdf

สภาวิชาชีพบัญชี. 16 สิงหาคม 2565. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด. เข้าถึงได้จาก tfac.or.th: https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TAS_7_revised_2565.pdf

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-08-29