ทัศนคตินักลงทุนและการไหลเข้าออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม: กรณีศึกษากองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พรอาภา พุทธพิทักษ์

คำสำคัญ:

ทัศนคตินักลงทุน, กองทุนรวม, กองทุนรวมตราสารทุนไทย, กระแสเงินลงทุนในกองทุนรวม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคตินักลงทุนและกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2564 พบว่าในช่วงที่ทัศนคตินักลงทุนอยู่ในระดับสูงหรือนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาด กระแสเงินลงทุนจะไหลเข้าสู่กองทุนรวมที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยในช่วงดังกล่าวนักลงทุนจะสนใจกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและหุ้นกลุ่มเติบโต ขณะที่ทัศนคตินักลงทุนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อใช้ข้อมูลรายกองทุนพบว่านักลงทุนใช้ทั้งผลตอบแทนรวมและผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน โดยในช่วงที่ทัศนคตินักลงทุนอยู่ในระดับสูง นักลงทุนจะไล่ตามผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงมากขึ้น ลงทุนในกองทุนที่มีความผันผวนสูงน้อยลง และมี Spillover Effect จากกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นไปยังกองทุนรวมอื่นๆ ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน ถึงแม้ว่านักลงทุนจะใช้ผลการดำเนินงานในอดีตในการตัดสินใจลงทุน เราไม่พบความสัมพันธ์ที่เป็นบวกระหว่างกระแสเงินลงทุนกับผลการดำเนินงานในอนาคต แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้มีความสามารถในการเลือกกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศิริยศ จุฑานนท์, ษิฌา ทับทิมพรรณ์ และ ธีรวุฒิ ศรีพินิจ. (2559) ดัชนีทัศนคตินักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. http://www.pier.or.th/abridged/2016/10/

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. (2565). มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2544-2564. http://ns3.aimc.or.th/web/ภาพรวมอุตสาหกรรม/

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.

Barber, B. M., Odean, T., & Zheng, L. (2005). Out of sight, out of mind: The effects of expenses on mutual fund flows. Journal of Business, 78(6), 2095-2120.

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52(1), 57-82.

Del Guercio, D., & Tkac, P. A. (2002). The determinants of the flow of funds of managed portfolios: Mutual funds vs. pension funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 37(4), 523-557.

Griffin, J. M., Nardari, F., & Stulz, R. M. (2007). Do investors trade more when stocks have performed well? Evidence from 46 countries. Review of Financial Studies, 20(3), 905-951.

Gupta-Mukherjee, S. (2018). Investor Sentiment and Time-varying Investor Sophistication: Evidence from the Mutual Fund Industry.

Huang, J., Wei, K. D., & Yan, H. (2007). Participation costs and the sensitivity of fund flows to past performance. Journal of Finance, 62(3), 1273-1311.

Jiang, G. J., & Yüksel, H. Z. (2019). Sentimental mutual fund flows. Financial Review, 54(4), 709-738.

Karlsson, N., Seppi, D. J., & Loewenstein, G. (2005). The'ostrich effect': Selective attention to information about investments. Available at SSRN 772125.

Karmaziene, E. (2016). Mutual Fund Flows and Investor Sentiment. Swedish House of Finance Research Paper No. 16-16.

Nanda, V., Wang, Z. J., & Zheng, L. (2004). Family values and the star phenomenon: Strategies of mutual fund families. The Review of Financial Studies, 17(3), 667-698.

Praweenwongwut, P. (2015). Smart Money Effect of RMF and LTF Flows. (Master of Science in Finance). Chulalongkorn University.

Sirri, E. R., & Tufano, P. (1998). Costly search and mutual fund flows. Journal of Finance, 53(5), 1589-1622.

Ungphakorn, T. (2014). Mutual Fund Flow Behavior in Thailand. BU Academic Review, 13(2), 1-15.

Yingvarakul, N. (2019). The impact of Fund fees on Mutual fund flows in Thailand. (Master of Science in Finance). Chulalongkorn University.

Yu, J., & Yuan, Y. (2011). Investor sentiment and the mean–variance relation. Journal of Financial Economics, 100(2), 367-381.

Yuan, Y. (2008). Attention and trading. University of Pennsylvania Philadelphia. Unpublished working paper.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-29