ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ สมัครเป็นสมาชิก Spotify Premium

ผู้แต่ง

  • จิดาภา รุ่งวิทู คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชลลดา สัจจานิตย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก, Spotify Premium

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้ให้บริการมิวสิค สตรีมมิ่ง Spotify 2) การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก Spotify Premium ของผู้ที่เป็นสมาชิก Spotify Premium ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นสมาชิก Spotify Premium 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก Spotify Premium โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วไปที่เป็นสมาชิก Spotify Premium ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นสมาชิกในอดีต ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 120 ตัวอย่าง ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก Spotify Premium อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีด้วยกัน 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.775, P = 0.001) ในขณะที่อีก 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การให้บริการส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก Spotify Premium อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกรัตน จงเรืองทรัพย. (2558). พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกฟงเพลงผานโมบาย

แอพพลิเคชั่นในกลุมวัยรุน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้น

จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/

การเติบโตของตลาด Music Streaming ในไทย. (2563). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.businesstoday.co. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 ธันวาคม 2564)

การวิเคราะหการถดถอย. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.watpon.in.th/.

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2565).

การวิเคราะหการถดถอยพหุ. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://pirun.ku.ac.th/~faasatp/.

(วันที่ค้นข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2565).

ญาณิศา ถาวรรัตน์. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/

ธนาคาร เลิศสุดวิชัย. (2560). ทำความรู้จักกับ MUSIC STREAMING คืออะไร เปรียบเทียบ 3 ค่ายยักษ์

SPOTIFY, APPLE MUSIC และ JOOX. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://digitalmarketingwow.com. (วันที่ค้นข้อมูล : 19 ธันวาคม 2564)

ปฐณวิกรณ์ ฐิตาภัทรภิญโญ, พุฒิธร จิรายุส และภัสสิรี วรเวชธนกุล. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านโชว์ห่วยผ่านทางแอปพลิเคชั่น

Shopee. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 5 (2), 111. สืบค้นจาก

https://so05.tci-thaijo.org/

ปณชัย อารีเพิ่มพร. (2560). ทำไม Spotify สตรีมมิงมิวสิกจากสวีเดนจึงเป็นอันดับหนึ่งของโลกชนะ

Apple. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://thestandard.co/spotify-secret/. (วันที่ค้นข้อมูล :

ธันวาคม 2564).

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/

รวิภา สู้สกุลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก

http://www.bec.nu.ac.th/npsc/

ริศรา สู้สกุลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก

https://so01.tci-thaijo.org/

เรวดี ฉลาดเจน. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกศ์ของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11 (2), 91. สืบค้าจาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/

วรรณภรณ์ ราษฎรดี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/

วัชรี พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่ง

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/

สรุป Spotify แอพที่กำลังมาแรงในไทย. (2560). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.longtunman.com/1726. (วันที่ค้นข้อมูล : 27 ธันวาคม 2564).

เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล. (2559). ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี (รายงานผลการวิจัย). นนทบุรี: มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์.

หงสา ปลาทอง. (2563). ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นจาก http://ir-

ithesis.swu.ac.th/

อรวี พรหมวัง. (2564). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในภาวะวิกฤตการระบาด

โควิด-19 ของผู้หญิงที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นจาก https://archive.cm.mahidol.ac.th/bitstream/

อรุโณทัย ปัญญา. (2562). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน

สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สืบค้นจาก

http://www.graduate.cmru.ac.th/

อัคริยา รณศิริ, พุฒิธร จิรายุส และอรชร อิงคานุวัฒน์. (2564). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเงินของผู้บริโภคบนช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ใน

กรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 5 (2), 99.

สืบค้นจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/

Airnae Air. (2560). ย้อนเส้นทาง Music Streaming ในไทย ใครอยู่ ใครไป และใครจะปัง?. [ออนไลน์].

เข้าถึงได้จาก : https://techsauce.co/tech-and-biz/. (วันที่ค้นข้อมูล : 27 ธันวาคม 2564).

K-Pop ครองโลก Music Streaming. (2563). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle. (วันที่ค้นข้อมูล : 18 ธันวาคม 2564)

Knowled. (2560). Spotify คืออะไร ทำความรู้จักก่อนให้บริการในไทย และคำบอกเล่าจากผู้ใช้งาน

จริง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.techhub.in.th/spotify. (วันที่ค้นข้อมูล : 18

ธันวาคม 2564)

Spotify คืออะไร. (2564). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://support.spotify.com. (วันที่ค้นข้อมูล :

ธันวาคม 2564).

ThaiPR.net. (2564). Spotify ประกาศผล 2021 Wrapped ศิลปินไทยครองชาร์ตอันดับสูงสุดของ

ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com/. (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มกราคม

.

What Hi-Fi? Thailand. (2563). ฮาวทู “ฟัง” มิวสิคสตรีมมิ่ง #1. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://www.whatgroupmag.com/. (วันที่ค้นข้อมูล : 24 ธันวาคม 2564).

About Spotify. (2021). [Online]. Available from : https://newsroom.spotify.com/. [accessed

December 2021].

Marie Charlotte Götting. (2021). Number of music streaming subscribers worldwide from

to 1st quarter 2021. [Online]. Available from:

https://www.statista.com/statistics. [accessed 20 December 2021].

Spotify Reports Third Quarter 2021 Earnings. (2021). [Online]. Available from :

https://newsroom.spotify.com/. [accessed 28 December 2021].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-29