การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ SET50 และกองทุนดัชนี SET50 ด้วยกลยุทธ์แบบการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน

ผู้แต่ง

  • สรณ์สิริ สุกิจปาณีนิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สิริโรจน์ นิธิตรีรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นฤเบศร์ น้อยบุดดี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปาณิศา วิชุพงษ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การลงทุน , กองทุน, การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จำนวนผู้ขอเปิดบัญชีผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งของนักลงทุนเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ ที่ต้องการแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร ทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนเหล่านี้คือการลงทุนในหุ้นและการลงทุนในกองทุนรวม งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหุ้น SET50 และ กองทุน SET50 ด้วยกลยุทธ์แบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) โดยพิจารณาจากการเพิ่มหรือลดของมูลค่าพอร์ตการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 ทั้งนี้ ได้แบ่งรูปแบบการลงทุนออกเป็นรายปี (ระยะสั้น) ราย 3 ปี (ระยะกลาง) และราย 5 ปี (ระยะยาว) และในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนนั้นใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 5 ตัว ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน ต้นทุนเฉลี่ยจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ราคาปิด (Closing price) ของหุ้น SET50 หรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก และ ราคาปิดของกองทุน SET50 จำนวณ 8 บริษัท ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม การลงทุนในกองทุน SET50 มีผลการดำเนินงานมากกว่าการลงทุนในหุ้น SET50 และเมื่อนำผลการศึกษาในทุกช่วงระยะเวลาการลงทุนมาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรมการลงทุน สามารถนำไปสู่ข้อสรุปสองประการ ประการแรก หากผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง สามารถเลือกลงทุนในหุ้น SET50 ได้ โดยควรเลือกลงทุนในระยะสั้น  แต่หากผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรที่จะเลือกลงทุนในกองทุน SET50 โดยเลือกลงทุนในระยะสั้นเช่นกัน ประการที่สอง การลงทุนด้วยกลยุทธ์ DCA ในหุ้น SET50 (มีความผันผวนสูง) ให้ผลตอบแทนมากกว่ากองทุน SET50 (มีความผันผวนต่ำ) ในช่วงตลาดแนวโน้มขาขึ้น แต่ช่วงตลาดแนวโน้มขาลงให้ผลตอบแทนในเชิงลบมากกว่ากองทุน SET50 ดังนั้นการลงทุนด้วย DCA ในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงจึงเหมาะกับช่วงตลาดแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำเหมาะกับช่วงตลาดแนวโน้มขาลงมากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุฑาทิพย์ เสมาทอง, (2015). ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบในกองทุนรวมไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สาขาวิชาการบริหารการเงิน

ปราโมทย์ สิริพรหมภัทร, (2561). กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาด. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

สรชา ผกาภรณ์, (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนของกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ(DCA,VA,DDCA,EDCA) กับกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน(LS)ในหลักทรัพย์เติบโตและหลักทรัพย์คุณค่าในดัชนีSET50 ที่ใช้เกณฑ์ S&P 500 GROWTH & VALUE INDEX ในการคัดเลือกหลักทรัพย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สาขาวิชาการบริหารการเงิน

สุธีรา อัศวสุนทรางกูร, (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์ Dollar Cost Averaging (DCA) กับ กลยุทธ์ Lump Sum (LS). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2009). การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนทฤษฎีตลาดทุน. สืบค้นจากhttps://www.set.or.th/dat/setbooks/e-book/84.pdf

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์. สืบค้นจากhttps://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS2560_YFSCamp_Inv_Reading03.pdf

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2559). รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50. สืบค้นจากhttps://www.set.or.th/th/market/files/constituents/SET50_100_H1_2559.pdf

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2562). หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นจากhttps://www.set.or.th/th/products/index/files/SET_Index_Methodology_Sep2562_TH.pdf

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2564). สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2564. สืบค้นจากhttps://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1636358114982.pdf

ธนาคารแห่งประเทศไทย, (2559). อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร. สืบค้นจากhttps://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Information/BondProfile/CouponRates/Pages/default.aspx

ลงทุนแมน, (2561). ตลาดหลักทรัพย์รายได้เท่าไหร่. สืบค้นจาก https://www.longtunman.com/

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2559). กองทุนSET50. สืบค้นจากhttps://secsearch.sec.or.th/?search=กองทุนSET50

ห้องเรียนนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). กราฟราคาหุ้น. สืบค้นจาก

www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_strategy_invest_32&innerMenuId=19

Fitchratings, (2564). Ratings. สืบค้นจาก https://www.fitchratings.com/region/thailand

Finnomena, (2564). กองทุน. สืบค้นจากhttps://www.finnomena.com/fund/compare/portfolio?fund=KFENS50-A,1AMSET50-RA,TMB50,SCBSET50,K-SET50,PRINCIPAL%20SET50-A,TMB50DV,M-S50

Investing, (2564). Stocks. สืบค้นจาก https://www.investing.com

Tris Rating Company List, (2564). Rating List. สืบค้นจาก https://www.trisrating.com/th/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29