พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งในร้านซีพีเฟชรมาร์ทของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี

Main Article Content

กมลรัตน์ สดวกการ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งในร้านซีพีเฟชรมาร์ทของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมุติฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีอายุ 26 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.5 และรองลงมาคือมีอายุ 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 64.3 สถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.8 


ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อ เวลาที่ใช้ในการซื้อ จำนวนเงินที่ใช้ต่อครั้ง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (อาหารพร้อมปรุง) ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (อาหารพร้อมทาน) ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (อาหารพร้อมเสิร์ฟ) และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ รวมทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556, ธันวาคม). ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรของกรุงเทพมหานคร. สืบค้น เมื่อ 15 ธันวาคม 2556, จาก http://www.dopa.go.th
ธนัญภรณ์ รื่นเริง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งประเภทข้าวกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร(สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธารา ธาดาธีพัฒน์. (2545). ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร(สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปัณฑิตา แจ้งขํา. (2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ พรานทะเล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รัชต์ธร ทิวสมบุญ. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของประชากรวัยผู้สูงอายุ ในเขต กรุงเทพมหานคร(การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการตลาด). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วรรณงาม โสมานันท์. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างค้าปลีกสมัยใหม่ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร(การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการตลาด). มหาวิทยาลัยรังสิต.
เศลิกา กาญจนศิริ โรจน์. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อพรานทะเล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการตลาด). มหาวิทยาลัยรังสิต.