การพัฒนาชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877/16F84

Main Article Content

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์PIC16F877/16F84 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีคุณภาพ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877/16F84 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าคุณภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877/16F84  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และใบงานทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก โดยการประเมินระดับคุณภาพของ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877/16F84 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้ผลคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 44.12 คิดเป็นร้อยละ 88.25 สูงกว่าผลคะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ ย 24.62 คิดเป็นร้อยละ 49.24 ของผู้เรียนที่เรียน ด้วยชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877/16F84 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทดสอบค่าทางสถิติ t-test โดยทำการเปรียบเทียบจากคะแนนที่ได้จากก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลของคะแนนการทดสอบที่เรียนใช้ใบงานร่วมกับชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์PIC16F877/16F84 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.74/88.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80


     


คำสำคัญ: การพัฒนาชุดทดลอง,ไมโครคอนโทรลเลอร์,เบอร์ PIC16F877/16F84

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก.

เทพินทร์ บัวอินทร์. (2554). การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC CY8C2744. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 10( 3), 20-27.

ยุทธพิชัย กล้าหาญ. (2547). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่วิชาออปแอมป์ และลิเนียร์ไอซี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า). บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง.

วัลลภ จันทร์ตระกูล. (2529). สร้างชุดสาธิตโดยคำนึงถึงหลักในการออกแบบชุดสาธิต. วารสารครุศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2560). เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

สุชาติ วงศ์พิพันธ์. (2542). ปัญหาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียน เอกชนอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 12(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สุวิทย์ อัฐกุลชัย. (2559). ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex MO โปรแกรมโดย MATLAB Simulink(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.