การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ภัทรพล ใจเย็น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี 2)  เพื่อศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี  และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์  นักวิชาการ ประธานโครงการการลดต้นทุนการปลูกข้าว ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวนา จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการทำวิจัยในครั้งนี้


ผลการวิจัยพบว่า


จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้พุทธวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรีได้พบว่า (1) ทำให้เกิดรูปแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวทำให้ลดต้นทุนได้จริงโดยอาใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา (2) หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูกข้าวคือหัวใจเศรษฐีคือ ขยันทำงาน รักษาสิ่งของไว้ เลี้ยงชีพชอบ  และวางตัวให้เหมาะสม  (3) และมีกระบวนการในการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยอาศัยคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและอาศัยหลักทางสายกลางในดำรงชีพด้วยความขยันและไม่ประมาท ซึ่งทำให้ชาวนาในอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และทำให้ประชาชนมีความสุขใจมากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น ทำให้ประชาชนย้ายถิ่นน้อยลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการพัฒนาชุมชน. (2549). คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2550). ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์.

กีรติ บุญเจือ. (2551). จริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก. (2559). การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 12).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อำพน กิตติอำพน. (2547). รายงานการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.