บทบาทและการจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ บุญเลิศ

บทคัดย่อ

สภาพปัญหาของสังคมไทยวิถีชีวิตของประชาชนที่รับอารยธรรมตะวันตกมากขึ้น กระทั่งความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ทำให้บุคคลที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดลดลงไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กับประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่งเสริมการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการทำนุบำรุงดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่งผลให้โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาน้อยลง ปัจจุบัน วัดจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ำใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน มีหน้าที่ในการวาง รากฐานความเจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือกล่าวได้ว่าวัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทางศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเป็นผู้นำทางกิจกรรม เป็นผู้นำทางด้านจิตใจของคนในสังคมแล้ว พระสงฆ์ยังมีบทบาทต่อสังคมส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่ได้รับความลำบาก หรือแม้กระทั่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม การสาธารณสงเคราะห์จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นการดำเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.

คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร. (2545). หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (2547). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา.

เติมศักดิ์ ทองอินทร์, (2547). ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสถิตกมลธรรม. (2561). เจ้าคณะตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2561.

พระครูสมุทรปัญญาพล, (2561). เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2561.

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ), (๒๕๔๐). การคณะสงฆ์และพระศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). (2548). สารภาค 15. กาญจนบุรี: สำนักพิมพ์ธรรมเมธี.

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ). (2553). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

พระมหานพพล กนฺตสีโล. (2561). เจ้าคณะตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, สัมภาษณ์, 16 กันยายน.

พระมหาบัว ปิยวณฺโณ. (2549). การจัดระเบียบสังคมวัด, นนทบุรี: รุ่งโรจน์การพิมพ์.

พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺาสิริ). (2538). การจัดสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ของวัด, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.

สำนักงานเจ้าคณะภาค 16. (2547). คู่มือปฏิบัติงานคณะสงฆ์. สุราษฎร์ธานี: สำนักงานเจ้าคณะภาค16.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2550). คู่มือวิชาการโครงการคนรักษ์วัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางคนที. (2560). ฐานข้อมูลสถิติพระภิกษุจำพรรษา ประจำปี 2560.สมุทรสงคราม: สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางคนที.

สุริยนต์ น้อยสงวน. (2561). โครงการสหบาลข้าวของพระครูพิพิธประชานาถ. วารสารศิลปการจัดการ, 2(3), 152-165.

Holt D.H., (1993). Management Principles and Practices. New Jersey: Prentice-Hall.

Wagner J.A., & Hollenbeck J.R., (1995). Management of Organization Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.