Development of Digital Marketing Training Skills Courses for ABC Chamber of Commerce Members

Authors

  • Thanaphon Nakklinkul Student, Department of Business Administration, Master of People Management and Organizational Strategy Faculty of Management Science, Panyapiwat Institute of Management
  • Chutinate Buaphuan Lecture, Department of Business Administration, Master of People Management and Organizational Strategy Faculty of Management Science, Panyapiwat Institute of Management

Keywords:

หลักสูตรฝึกอบรม, การพัฒนาหลักสูตร, ทักษะการตลาดดิจิทัล

Abstract

The objectives of this research are 1) analyze the need for digital marketing skills training, 2) design and develop digital marketing skills training courses, and 3) evaluate digital marketing skills training courses. The target audience is 13 members of the Board of Directors of the ABC Chamber of Commerce and 30 members of the ABC Chamber of Commerce. The research is divided into 3 phases according to the objectives and the tools used in the first phase of the research are in-depth interviews to know the needs, objectives, and training style. Phase 2 is a conformity assessment of training courses to determine conformity using the index of conformity between questions and objectives, and phase 3 is a 2-part curriculum quality assessment: 1) satisfaction reaction assessment and 2) learning achievement assessment before and after training.

The study found that the topics in the Digital Marketing Skills Training Course of ABC Chamber of Commerce members consisted of 3 topics: 1) Digital Marketing Trends for the Business Sector,
2) Analysis of Changing Consumer Behavior, and 3) Introduction to Digital Marketing Tools.
The 70: 20: 10 concept training is 70 percent for digital marketing content design activities based on the CANVAS principle, 20 percent is practice through coaching and consulting to analyze and design digital touchpoint channels for consumers, and 10 percent is classroom training. Three experts assessed the consistency between the questions and the objectives of the training course. Therefore, the results evaluate the quality of the implementation of digital marketing skills training courses. It was found that the overall satisfaction of the participants was very good, and the assessment scores of academic achievements before and after the training, which were statistically significant differences of .05.

References

Branson, R. K., Gail T. R., Cox, J. L., Furman, J. P., King, F. J., & Wallace,H. (1975). Excusive Summary and Model. Interservice Procedure for Instructional System Development: Executive Sumary, Phase I, Phase II, Phase III, Phase IV, and Phase V. Center for Educational Technology. The Florida State University, 1-132.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (7th ed.). Pearson.

Desimone, R. L., Werner, J. M., & Harris, D. M. (2002). Human resource development. Harcourt College Publishers.

Haukka, A. (2022). Digital Marketing Strategy for Junamajoitus Haukka [Bachelor of Business Administration]. Tampere University of Applied Sciences

Kirkpatrick, D. L. (2007). Implementing the four levels. a practical guide for effective evaluation of. Berrett-Koehler.

Kovacs, I., & Vamosi Zarandne, K. (2022). Digital marketing employability skills in job advertisements – must-have soft skills for entry level workers: A content analysis. Economics & Sociology. 15(1), 178–192. https://doi.org/10.14254/2071-789x.2022/15-1/11

Li, L. (2022). Reskilling and Upskilling the Future-ready Workforce for Industry 4.0 and beyond. Information Systems Frontiers. 24(3). https://doi.org/10.1007/s10796-022-10308-y

Rossett, A. (1987). Training needs assessment. Educational Technology Publications.

กมลพร กัลยาณมิตร. (2564). ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตการทำงานยุคหลังโควิด-19. มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 6(3), 169–172.

กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ. (2565). การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 1(1), 1-15.

เกตศิรินทร์ กาญจนกังวาฬกุล และ วิเชศ คำบุญรัตน์ (2565). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นของ รัฐวิสาหกิจ XYZ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 26(3), 118–130

เกรียงศักดิ์ คัมภิรา, สิรินาถ จงกลกลาง, และ นาตยา ปิลันธนานนท์. (2565). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตวิถีใหม่สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 10(1), 36–37.

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล, สิริกร โตสติ, ธนภัทร จันทร์เจริญ, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ปลากัดทอง ภิญญาพัชญ์, และ เอี่ยมสะอาด อารีวรรณ. (2563). การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) (2nd ed., pp. 144–146). คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ.

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และ พิศนีย์ อำไพ. (2564). การตลาดดิจิทัลบนเฟสบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬาไทยช่วงโตเกียว 2020 โอลิมปิกเกมส์. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 18(2), 117–118

เทค ไทยแลนด์ อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์. (2564) Digital Marketing Skills in Digital Marketing Career. สืบค้นจาก https://www.tec.work/_files/ugd/35b1d0_a195917859e04c7492c762db0a78acd3.pdf

ธนาคารกรุงไทย. (2561, 27 เมษายน ). Digital Marketing ที่ SME ต้องรู้. สืบค้นจาก https://sme.krungthai.com/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=32&itemId=198

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563). The Future of Work เทรนด์อาชีพที่มาแรง ปี 2020 – 2030. พระสยาม BOT Magazine, 63(1), 48-49.

ธิดารัตน์ พูลเกิด. (2562). แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล. (2564, 14 พฤษภาคม). การตลาดดิจิทัล หลังโควิด-19., สืบค้นจาก https://www.thaiprint.org/2021/05/vol130/knowledge130-03/

บุษราภรณ์ ช้างเจริญ. (2559). การศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมประเภทหลักสูตร Public Training. สำนักสิริพัฒนา

พิสณุ ฟองศร. (2553). เทคนิควิธีการประเมินโครงการ (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ์

รจนา เมืองแสน และ อุมาวรรณ วาทกิจ. (2564). แนวทางการพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผ้าไหมสำเร็จรูปในกลุ่มนครชัยบุรินทร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 9(2), 817-829.

ไวยวิทย์ มูลทรัพย์ (2565). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก. (2565). REA Presentation. [วิดีทัศน์]. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก

เศรษฐพงษ์ อิ่มฤทธา (2563). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการฟอกเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Nakklinkul, T., & Buaphuan , C. (2023). Development of Digital Marketing Training Skills Courses for ABC Chamber of Commerce Members. Journal of Industrial Business Administration, 5(2), 95–112. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/271816

Issue

Section

Research Articles