Author Guidelines

วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบทความใหม่ โดยจะเริ่มใช้กับบทความปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะส่งบทความให้พิจารณาใช้รูปแบบวารสารตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรูปแบบบทความต่อไป

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

  1. คำแนะนำในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
    บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  2. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง

ดาวน์โหลด นโยบายการพิมพ์และขั้นตอนการส่งบทความ

เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 โดยตั้งค่าตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย (Word)

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย (PDF)