Author Guidelines

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

  1. คำแนะนำในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
    บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  2. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง

ดาวน์โหลด นโยบายการพิมพ์และขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่

เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ A4 โดยตั้งค่าตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่