Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • บทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่อื่น ๆ มาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ
  • บทความและไฟล์ประกอบของบทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องมีการเตรียมรูปแบบและการจัดหน้าตามตัวอย่างของวารสาร
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องเขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษและอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word for Windows
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องมีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อเนื้อหาของบทความ

Author Guidelines

การส่งบทความ

หลังจากที่ผู้เขียนตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบก่อนการส่งบทความทุกข้อแล้ว ผู้เขียนจะส่งต้นฉบับบทความโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างบัญชีรายชื่อ (Register) หรือ เข้าสู่ระบบ (Login)

2. ส่งต้นฉบับได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น (https://tci-thaijo.org/index.php/iba) โดยบทความต้องมีจำนวนหน้าอยู่ระหว่าง 8 - 20 หน้า และจัดรูปแบบบทความตามที่กำหนด (ดาวน์โหลด Template)

3. การส่งบทความและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (Journal of Industrial Business Administration) ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

 

จัดเตรียมรูปแบบบทความ

1. ตั้งค่ากระดาษขนาด B5 (ขนาดพื้นที่ของกระดาษ 18.2 ซม. x 25.7 ซม.) รวมทั้งเนื้อหาและภาพประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว มีจำนวนบทความทั้งหมด 8 - 20 หน้า โดยจัดเตรียมไว้ทั้งไฟล์นามสกุล DOCX และ PDF

2. เว้นระยะขอบกระดาษ 3 เซนติเมตรจากด้านบน / 2.5 เซนติเมตรจากด้านซ้ายและด้านล่าง / 1.5 เซนติเมตรจากด้านขวา / เลขหน้าใส่กึ่งกลางด้านล่าง เลขหน้าเว้นระยะจากขอบล่าง 1.5 เซนติเมตร / เนื้อหาต้องจัดแบบกระจายแบบไทย ซึ่งทำให้การกระจายข้อความสวยงามกว่าแบบอื่น ๆ

3. การจัดลำดับหัวข้อ ให้ใช้ลักษณะ “X. หัวข้อ” จากลักษณะและการจัดรูปแบบ ตัวอย่าง เช่น “1. บทนำ” ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ตัวหนา จัดชิดด้านซ้าย เริ่มต้นที่ด้านซ้ายสุด ไม่ต้องมีย่อหน้า สำหรับหัวข้อลำดับที่ 2 ให้ใช้ลักษณะ “X.X หัวข้อ” จากลักษณะและการจัดรูปแบบใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pt ตัวหนา ไม่ต้องเว้นบรรทัดหลังหัวข้อลำดับที่ 2 ให้ขึ้นเนื้อหาได้เลย และไม่ควรมีหัวข้อเกิน 3 ระดับ โดยการย่อหน้าของหัวข้อในแต่ละระดับให้เพิ่มครั้งละ 1 เซนติเมตร

4. บทความทั้งหมดให้ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt ยกเว้นชื่อเรื่องให้ใช้ขนาด 18 pt และชื่อหัวข้อใช้ขนาด 16 pt กำหนดระยะห่างบรรทัด 1.0 เท่า (Single) และไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างย่อหน้า

5. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ใส่ e-mail: ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

6. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้า โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ เครื่องมือ สถิติ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ และมีความยาวไม่เกิน 300 คำ

7. ให้พิมพ์ “คำสำคัญ:” เป็นภาษาไทยและ “Keywords:” ภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้าใต้บทคัดย่อ (Abstract) เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด มีจำนวน 3 - 6 คำ

8. ตาราง ต้องมีหมายเลขกำกับใช้คำว่า “ตารางที่ ...” และมีคำอธิบายไว้เหนือตาราง  รูป ต้องมีหมายเลขกำกับใช้คำว่า “รูปที่ ...” และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป  (กรณีที่เป็นรูปภาพต้องมีความคมชัด)

9. การเขียนอ้างอิงในเนื้อความและเอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) ทั้งเอกสารอ้างอิงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และระบุ DOI ไว้ท้าย (ถ้ามี)

หนังสือ:

[1]   ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2563). “การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS”, พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

บทความ :

[2]   Sunee Wattanakomol and Thanin Silpcharu. (2023). “Characteristics of entrepreneurs in sustainably successful micro, small, and medium enterprises.” Uncertain Supply Chain Management. Vol.11, No.3 : pp. 1359-1368.  DOI: 10.5267/j.uscm.2023.3.012

[3]   D. B. Payne and J. R. Stern. (1985).  “Wavelength-switched passively coupled single-mode optical network,” in Proceeding of IOOC-ECOC, pp. 585–590.

สิทธิบัตร:

[4]   G. Brandli and M. Dick. (1978). “Alternating current fed power supply,” U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

[5]  S. L. Talleen. (1996, Apr.). The Intranet Architecture: Managing information in the new paradigm. Amdahl Corp., CA. [Online]. Available: http://www.amdahl.com/doc/products/ bsg/intra/infra/html.

 

การพิจารณาบทความ

1. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระและคุณภาพทางวิชาการ (Peer-review) จากผู้ประเมิน 3 ท่าน  (Double Blind) และต้องผ่านอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน สำหรับการปฏิเสธ จะต้องมีผู้ประเมินปฏิเสธการตีพิมพ์ 2 ท่าน

2. สำหรับบทความที่ส่งเข้ามายังระบบออนไลน์จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด (Pre Peer-review) โดยกองบรรณาธิการก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การตีพิมพ์ ในกรณีที่บทคัดย่อ บทความไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนดรวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

4.  ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.