Navigating copyright for library: Purpose and scope

ผู้แต่ง

  • วนิค์ฎา รอดอ่อน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คำสำคัญ:

ลิขสิทธิ์, กฎหมายลิขสิทธิ์, ห้องสมุด

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง Navigating copyright for libraries: Purpose and scope กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์และห้องสมุด การสร้างความเข้าใจในพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ การดำเนินงานห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์มีวิธีปฏิบัติอย่างไร การพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ การมีส่วนร่วมในนโยบายด้านลิขสิทธิ์ การสนับสนุนลิขสิทธิ์ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม

References

Coates, J., Owen, V., & Reilly, S. (Eds.). (2022). Navigating copyright for library: Purpose and scope. De Gruyter Saur. https://doi.org/10.1515/9783110732009

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ