จิตสำนึกในปรัชญาขงจื๊อ

ผู้แต่ง

  • สรวิชญ์ วงษ์สอาด วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระครูพิพิธวรกิจจานุการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต (สุทนต์) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • กฤติยา ถ้ำทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

DOI:

https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.15

คำสำคัญ:

จิตสำนึก, ปรัชญาขงจื๊อ, วิถีแห่งเต๋า

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “จิตสำนึกในปรัชญาขงจื๊อ” ขงจื๊อมองว่า แนวคิดและการปฏิบัติตนอย่างมีจิตสำนึกเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต เนื่องจากเต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งและบทบัญญัติทางศีลธรรมไว้เป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติตนของมนุษย์ การปฏิบัติตนอย่างมีจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าธรรมชาติของมนุษย์จะดีหรือชั่วก็ตาม แต่ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตามวิถีแห่งมนุษยธรรม เนื่องจากมนุษย์มีจิตสำนึกคิดถึงความถูกต้อง โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและเสียสละชีวิตตนเพื่อบ้านเมือง มรรควิธีของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกับวิถีแห่งเต๋าที่เห็นว่ามนุษย์ควรปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์ ซึ่งเป็นวิถีแห่งเต๋าที่ต้องอาศัยมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่ของวิถีแห่งเต๋าในทัศนะขงจื๊อ

References

เดือน คำดี. (2539). พุทธปรัชญา. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.

ศากุน ภักดีคำ. (2549). บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวรรณา สถาอานันท์. (2548). กระแสธารปรัชญาจีน: ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจและจารีต (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวรรณา สถาอานันท์, (ผู้แปล). (2555). หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา (พิมพ์ครั้งที่ 2). โอเพ่นบุ๊กส์.

Ames, R. T., & Rosemont, H., Jr. (1998). The analects of Confucius: A philosophical translation. Ballantine Books.

Legge, J., (Translator). (1966). The Confucian analects. Wei Tung Book Store.

Waley, A. (1998). Analects of Confucius. Random House USA INC International Concepts.

Yu-Lan, F. (1944). The spirit of Chinese philosophy. Kegan Paul.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26 — Updated on 2024-01-02

Versions

How to Cite

วงษ์สอาด ส., พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต (สุทนต์), & ถ้ำทอง ก. (2024). จิตสำนึกในปรัชญาขงจื๊อ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 11(2), 97–118. https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.15 (Original work published 26 ธันวาคม 2023)