ค่านิยมทางสังคมจากคำบริภาษ: บทร้องลิเก คณะศรราม น้ำเพชร

ผู้แต่ง

  • วิเชษฐชาย กมลสัจจะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

DOI:

https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.16

คำสำคัญ:

ค่านิยมทางสังคม, คำบริภาษ, บทร้องลิเก

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมทางสังคมจากคำบริภาษในบทร้องลิเกคณะศรราม น้ำเพชร โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลคำบริภาษในบทร้องลิเกคณะศรราม น้ำเพชร ที่ผลิตโดยบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จากเว็บไซต์ยูทูป และนำเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า คำบริภาษในบทร้องลิเกคณะศรราม น้ำเพชร ปรากฏค่านิยมทางสังคม 11 ลักษณะ คือ 1) ด้านกิริยามารยาท 2) ด้านการเลือกคู่ครอง 3) ด้านการเป็นมิตรที่ดี 4) ด้านความกล้าหาญ 5) ด้านการลงโทษ 6) ด้านการประกอบสัมมาอาชีพ 7) ด้านความกตัญญู 8) ด้านชนชั้นทางสังคม 9) ด้านการศึกษา 10) ด้านศาสนา และ 11) ด้านบทบาทหน้าที่ ค่านิยมที่ปรากฏในบทร้องลิเกเป็นค่านิยมที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้น โดยมีแบบแผนจากค่านิยมในอดีต ซึ่งปรากฏร่วมผสมผสานกับค่านิยมของสังคมปัจจุบัน

References

เฉลียว บุรีภักดี. (2517). วิทยาศาสตร์สังคม. โรงพิมพ์คุรุสภา.

เฉิดฉันท์ ดอกแก้ว. (2543). การวิเคราะห์เนื้อหาของลิเกลูกบท [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ก). เกียรติศักดิ์ทหารเสือ. YouTube. https://youtu.be/vGeEyNYd1WI

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ข). แก้วหน้าม้ายุคไฮเทค. YouTube. https://youtu.be/kq5fLXWlzPo

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ค). ขุนพลเพ้อรัก. YouTube. https://youtu.be/d1KGoRAmYxk

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ง). เงารักเงาร้าย. Dailymotion. https://www.dailymotion.com/video/x3tjxrw

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563จ). ชิงรักชิงราช. Dailymotion. https://www.dailymotion.com/video/x3thd9v

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ฉ). น้ำตาทรพี. YouTube. https://youtu.be/vqrWbbD4juU

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ช). รักต้องห้าม. YouTube. https://youtu.be/tPXq98d8_OU

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ซ). แรงริษยา. YouTube. https://youtu.be/luhVR3bAgsA

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ฌ). ศึกรักศึกรบ. YouTube. https://youtu.be/-kdZWByYe5Q

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ญ). หนามยอกอก. YouTube. https://youtu.be/Bs90fq4YYlU

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ฎ). เหนือกว่ารัก. Dailymotion. https://www.dailymotion.com/video/x3tjxrw

บ้านเลขที่ 1: โรส มีเดีย. (2563ฏ). 2 คน 2 คม. YouTube. https://youtube.com/playlist?list=PLoB6BZaO6C_BdYXmAM9weTBHGDGBeORpR

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. (2543). การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม. ใน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น (น.103-104). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พระธานี เขมธมฺโม (จำปา). (2550). ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มณี เทพาชมภู. (2557). ค่านิยมของสังคมไทยจากความเปรียบในบทร้องลิเก. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 6(2), 1-16.

รัญชนีย์ ศรีสมาน. (2552). บทบริภาษในบทละครนอก: ภาพสะท้อนค่านิยมไทย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์, 16(2), 8-21.

วิทยา ศักยาภินันท์. (2557). ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ในฐานะเครื่องมือปลูกฝังจริยธรรมแก่ลูกตามนัยทางพระพุทธศาสนา. วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 21(2), 141-164.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2528). วิทยากรกับการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยม. โรงพิมพ์คุรุสภา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26 — Updated on 2024-01-02

Versions

How to Cite

กมลสัจจะ ว. (2024). ค่านิยมทางสังคมจากคำบริภาษ: บทร้องลิเก คณะศรราม น้ำเพชร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 11(2), 119–134. https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.16 (Original work published 26 ธันวาคม 2023)