การศึกษาความเสมอภาคทางเพศ: กรณีศึกษา ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ……..

ผู้แต่ง

  • พรพรรณ ยานธุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ไททัศน์ มาลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.10

คำสำคัญ:

ความเสมอภาคทางเพศ, กฎหมายสมรสเท่าเทียม, ความหลากหลายทางเพศ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความเสมอภาคทางเพศ กรณีศึกษา ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ...... มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักความเสมอภาคทางเพศ ความต้องการและข้อเรียกร้องในการเสนอร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ...... ผลการวิจัยพบว่า หากร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ...... มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย จะสามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศให้เกิดขึ้นได้ อาทิ หลักการแก้ไขในมาตรา 1448 เรื่องการสมรส โดยมีสาระสำคัญในการเปลี่ยนคำจาก ชายหญิงเป็นคำว่า บุคคลและการเพิ่มความในมาตรา 1598/42 คู่สมรสที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ ให้มีสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สมรสด้วยกันและระหว่างบิดา มารดา และบุตร เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ + ไม่ว่าจะเพศสภาพใด ก็สามารถสมรสจดทะเบียนสมรส และสามารถเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ 

References

จิราภรณ์ คูหากัน. (2565). ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต: ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนบังคับใช้เป็นกฎหมาย. บีบีซี. https://www.bbc.com/thai/thailand.

ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร. (2560). สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศในประเทศไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย, 22(2), 92-104.

บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม. (2564). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564. The Law Group.

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508. (2508). สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA25/%CA25-20-2535-a0001.htm.

รัฐศักดิ์ แย้มลมัย. (2562). ความ(ไม่)เท่าเทียมของเพศสภาพของกฎหมายไทย [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิทิต มันตาภรณ์. (2559). สิทธิมนุษยชนและประเทศไทย มิติในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2557. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

สรณ บุญใบชัยพฤกษ์. (2560). สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2565). หนังสือราชการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี ขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...]. ไอลอว์ (iLaw). https://www.ilaw.or.th/sites/default/files/แพ่งและพาณิชย์%20(ก้าวไกล).pdf

สิริวิมล พยัฆษี. (2560). ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 (น.904-914). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26

How to Cite

ยานธุกิจ พ., & มาลา ไ. (2023). การศึกษาความเสมอภาคทางเพศ: กรณีศึกษา ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ……. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 11(2), 21–32. https://doi.org/10.14456/husoaru.2023.10