แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผู้แต่ง

  • จินตนา วงษ์นาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ธีระวัฒน์ มอนไธสง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DOI:

https://doi.org/10.14456/husoaru.2021.6

คำสำคัญ:

การประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนประถม ศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 23 คน และผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านการรายงานผลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สำหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน (3) การดำเนินการตามแผนที่กำหนด เช่น การกำหนดโครงการลงไปในแผนปฏิบัติการประจำปี (4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เช่น การสรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานประจำปี และ (5) การรายงานผล เช่น การติดตามผลข้อมูลย้อนกลับเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561). ราชกิจจานุเบกษา, 135(ตอนที่ 11 ก), 3-5.

ฐานะ สายวารีรัตน์. (2553). สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

น้อยนัดดา มีศรี. (2559). การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก. (2548). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

บุตรศรี บุษยาตรัจ. (2552). การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: โรงเรียนบ้านทุ่งขาม.

บุญศิลป์ อาษาสนา. (2550). การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านคำแมด ตำบลคำแมด กิ่งอำเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. (2545). ปทุมธานี: สกายบุ๊ค.

รัตนา แก้วจันทร์เพชร. (2558). แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. โรงเรียนบ้านลำแดง. (2560). รายงานผลการการประเมินตนเองภายของสถานศึกษา. พระนครศรีอยุธยา: ผู้แต่ง.

วิชุดา แก้ววรรณดี. (2554). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สยาม สุ่มงาม. (2541). กระบวนการดำเนินงานปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนนำร่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. โรงเรียนบ้านลำแดง. (2561). รายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก. พระนครศรีอยุธยา: ผู้แต่ง.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุปราณี พรหมดีสาร. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของผู้อำนวยการกองการศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.

หทัยรัตน์ บัวขจร. (2557). ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-19

How to Cite

วงษ์นาค จ., & มอนไธสง ธ. (2021). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 9(2), 123–142. https://doi.org/10.14456/husoaru.2021.6

Most read articles by the same author(s)