กลยุทธ์เสริมสร้างความเต็มใจจ่ายประกันภัยการเดินทางเพื่อความคุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ โขง

Main Article Content

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างความเต็มใจจ่ายประกันภัยการเพื่อความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ โขง กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และนักวิชาการ จำ นวน 16 คนและนักท่องเที่ยวชาวไทย จำ นวน 400 คน โดยการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured
Interview) การวิเคราะห์ Modified Priority Needs Index (PNImodifed) การวิเคราะห์ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและปัจจัยภายในด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าดัชนีการจัดลำดับ ความสำคัญของความต้องการจำ เป็นสูงที่สุด สำหรับกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความเต็มใจจ่ายประกันภัย การเดินทางสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง ตามพลวัตรโลก กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดและช่องทางการขายสมัยใหม่ และกลยุทธ์ การสร้างความเชื่อมั่นและเรียกความไว้วางใจของนักท่องเที่ยว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). นักท่องเที่ยวต่างชาติปี 62 โต 4.2% จีนเข้าไทยเฉียด 11 ล้านคน. https://bit.ly/3sgcNlO

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565). รายงานประจำ ปี 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.ภาพพิมพ์.

ธาดาธิเบศร์ ภูทอง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว. Veridian E-Journal

Silpakorn University,11(2), 2077 - 2099.

เบญญา รัศมีโกเมน และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2559). กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. Veridian E-

Journal Silpakorn University, 9(1),1129 - 1142.

รสริน พัชร์กัญญา และคณะ. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2(3),28-39.

วัชระ ศิริโอวัฒนะ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา. (2559). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Silpakorn University, 9(2), 2242-2254.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยการประเมินความต้องการจำ เป็น (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำ เป็น (พิมพ์ครั้งที่ 3). วี.พริ้นท์.

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร. (2564). ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19. https://iao.bangkok.go.th/content-detail/22438

สำนักงานคณะกรรมการกำ กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2562). การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินhttps://www.oic.or.th/th/education/insurance/accident/travel

Cochran, W. G. (1953). Sampling techniques. John Wiley.

Insurance Council of Australia. (2016). Insurance of Australia travel insurance. Insurance Council of Australia Council of Australia.