กลวิธีทางศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นหญิงไทยสำหรับผู้ชายต่างชาติ ในนวนิยายรักพาฝันออนไลน์

Main Article Content

เกศนี คุ้มสุวรรณ

บทคัดย่อ

                  บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางศัพท์ที่นำ เสนออุดมการณ์ความเป็นหญิงไทยสำ หรับผู้ชายต่างชาติในนวนิยายรักพาฝัน ออนไลน์ เก็บรวบรวมนวนิยายรักพาฝัน ผ่านระบบร้านหนังสือออนไลน์ (อีบุ๊ก) หมวดหมู่นิยายโรมานซ์สำ นักพิมพ์ไลต์ออฟเลิฟบุ๊คส์ที่ขายดี (Best seller) 20 อันดับ เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวน 30 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตนวนิยายในฐานะผู้ผลิตวาทกรรม สาธารณะใช้กลวิธีทางศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่พึงปรารถนาของผู้หญิงไทย ให้เป็นต้นแบบทางสังคม สร้างสื่อความคิดความเชื่อให้พึงมีและกระทำ ให้มีเพื่อความสมบูรณ์แบบ อันมีชุดความคิดย่อย 21 ประการ เน้นประกอบสร้างให้ผู้หญิงไทยเป็นคนรักของผู้ชายต่างชาติอย่างสมบูรณ์ ตามความเป็นแม่และเมียที่ดีตามอุดมคติภายใต้อำนาจปิตาธิปไตยเสมอ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัณฑ์กนิษฐ์. (2562). เพื่อนสนิทมาเฟีย. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิชชิ่ง.

กัณฑ์กนิษฐ์. (2564). หวนรักเพื่อนสนิท. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ โนเวล.

กานต์มณี. (2563). ท่านชีคสมยอมรัก. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิชชิ่ง.

จันทิมา อังคพณิชกิจ. (2557). การวิเคราะห์ข้อความ. สำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชนกพร อังศุวิริยะ. (2551). “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539): การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ [วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชบาบรรณ. (2562). ซาตานรักร้าย. พิมพ์ดี.

ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์เมียฝรั่งในนวนิยายเรื่องข้าวนอกนา. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.,

(3), 131-156.

ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ. (2558). ภาษากับอัตลักษณ์เมียฝรั่งในวาทกรรมสาธารณะ [วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธัญวลัย. (2562). สมยอมพิศวาส. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ บุ๊คส์.

พรรณารา. (2562). ร้อนรักเหยี่ยวทะเลทราย. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิชชิ่ง.

พรรณารา. (2563). เชลยรักจอมเผด็จการ. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิชชิ่ง.

รสริน ดิษฐบรรจง. (2558). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายครอบครัวไทย[วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์].

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัฐกาญจน์ จั่วแจ่มใส. (2559). การวิเคราะห์วาทกรรมผู้หญิงไทยในหนังสือพิมพ์: กรณีศึกษานักเตะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซื้อบริการผู้หญิงไทย [สารนิพนธ์นิเทศ

ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วศินี สุทธิวิภากร. (2552). วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามที่นำเสนอในนวนิยายของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์[วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อัยย์ญาดา. (2562). ไฟรักร้อยเล่ห์. สำ นักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิชชิ่ง.

Sroikudrua, T., & Punkasirikul, P. (2013). The discursive construction of identities of Mia Farangin the Movie: E-Nang Oie Koie Farang (White Buffalo). Thammasart Journal, 32,(2).

van Dijk, T. A. (1995). Discourse semantics and ideology. Discourse and Society. 6(2), 243-289.

van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A multidisciplinary approach. Sage.