โลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศต่างๆ ในข้อความโฆษณาของแบรนด์สินค้ารัสเซีย

Main Article Content

ชนันพร เหมสกุล

บทคัดย่อ

                  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศต่างๆ ในข้อความโฆษณาของ แบรนด์สินค้า โดยใช้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับโลกทัศน์และข้อความโฆษณาจากเอกสารตำ รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการศึกษา จากการเก็บตัวอย่างเนื้อหาของข้อความโฆษณาแบรนด์สินค้ารวมทั้งสิ้น 100 ตัวอย่างจากเว็บไซต์ทางการของแบรนด์สินค้า โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ผลการศึกษาโลกทัศน์ของชาวรัสเซียที่มีประเทศต่างๆในข้อความโฆษณาพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเทศ ดังนี้ 1) ประเทศอังกฤษ มีชั้นสูงหรือราชวงศ์อังกฤษเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของความอนุรักษ์นิยม มีระเบียบแบบแผน มีความปราณีตพิถีพิถันและความหรูหรา 2) ประเทศอิตาลี ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ส่งผลให้ชาวอิตาลีมีความสุข ร่าเริงสดใส และ
รักความสนุกสนาน 3) ประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสมีอารมณ์ศิลปิน มีวาทศิลป์ 4) ประเทศเยอรมัน สินค้าเยอรมันมีคุณภาพจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมที่ทันสมัย และชาวเยอรมันมีนิสัยรักการทำงาน มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 5) ประเทศจีน มีชาเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและเป็นยาบำบัดรักษาโรค 6) ประเทศเช็กเกีย ผลิตเบียร์ที่ชาวรัสเซียชื่นชอบด้วยคุณสมบัติและรสชาติที่ชาวรัสเซียคุ้นเคย 7) ประเทศรัสเซีย เป็นประเทศชาตินิยมและมีรูปแบบสังคมที่ยึดถือคติรวมหมู่ผลการศึกษาสามารถนำ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในหัวข้อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีของชาวไทยที่มีต่อชาวรัสเซีย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ปราณี กุลละวณิชย์, กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว., สุดาพร, ลักษณียนาวิน และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2540).ภาษาทัศนา (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำ นักงานราชบัณฑิตยสภา. (2550). โลกทัศน์. สำ นักงานราชบัณฑิตยสภา.สุภาพร คงศิริรัตน์. (2557). โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้นำ ในภาษิตลาว. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, 5(2), 107-136.

ศิริพร มณีชูเกตุ. (2559). โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 4(2), 62-78.

Anna verdi. (2022). ANNA VERDI - Italian brand of premium women’s clothing. https://annaverdi.com/anna-verdi/o-nas/

Askent. (2022). Aksessuary. https://vsliga.ru/shop/aksessuary/askent/

Bagbier. (2022). Informatsiya a kampani. https://company.unipack.ru/18464/

Bernley. (2022). Bernley tea collection. https://bernley.ru/produktsiya/bernley/

Burton, P. W. (1999). Advertising copywriting (7th ed.). NTC Business Book.

Calipso. (2022). Company kalipso. https://manufacturers.ru/company/kalipso

Camelot. (2022). Camelot. http://camelot.ru/

Clark, M. E. (2002). In search of human nature. Routledge.

Coffesso. (2022). Italyanskiye abychai upatrebleniya. https://tartufi.ru/articles/sekrety-populyarnosti-italyanskogo-k/

Cristina Rui. (2022). Apisaniye brenda. https://www.alltime.ru/brand/?ID=451

Country Textile. (2022). A kampaniya. https://countrytextile.co/about/

Fineshoes. (2022). Fineshoes. https://fineshoes.ru/

Fuga. (2022). Manufacturers Fuga. https://www.cosmorelax.ru/manufacturers/fuga/

Gipfel. (2022). A kampaniya Gipfel. https://gipfel.ru/company/

Grand di pasta. (2022). Grand di Pasta - FORM OF HAPPINESS!. https://granddipasta.com/ru/

Hilltop. (2022). A padarochnam chae. http://hilltop.ru/index/o-podarochnom-chae/

Hong, Ying-yi, Morris, M. W., Chiu, Chi-yue, & Benet-Martínez, V. (2000). Multicultural minds:

A dynamic constructivist approach to culture and cognition. American Psychologist,

(7), 709-720. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.7.709

Ilichev, L. F., Fedoseyev, P. N., Kovalov, S. M., & Panov, V. G. (1983). Filosofskiy entsiklopedicheskiy

slovar. Sovetskaya entsiklopediya.

Jenkins, O. (2007). Worldview in culture. Thoughts and Resourceson Culture, Language, Worldview

and Relationships.

John Jeniford. (2021). A brende. https://www.johnjeniford.ru/ru/page/brand

Krona. (2022). A kampaniya. https://krona.ru/about/

Maitre. (2022). Maitre. https://vos.by/katalog/proizvoditeli/maitre

Olthuis, J. (1985). On worldviews. Christian Scholars Review, 14(2), 153-164.

P.Y.E. (2022). A kampaniya. https://pyeoptics.com/pages/about/

Richard. (2022). About Richard. https://richard-tea.com/

Ritter. (2022). Ritter. http://ritter-manfashion.ru/

Sandakova, L. B. (2018). Language, worldview, world picture: the problem of interdependence.

Siberian Journal of Philosophy, 6(4), 46-57. https://doi.org/10.25205/2541-7517-2018-

-4-46-57.

Sergio Belotti. (2022). Sergio Belotti. https://belotti.shop/

Sire, J. W. (2004). Naming the elephant: Worldview as a concept. Intervarsity Press.

Taylor, R. (1978). How to start and succeed in a business of your own. Reston.

Usmonov, S. K., & Kritskaya, N. V. (2016). Tajik proverbs in the mirror of national culture. Tomsk

State Pedagogical University Bulletin, 10(175), 103-106.

Van den Berg, M. (2012). Analysing commercials: on what kind of world views the advertising

industry is feeding us?. Council of Europe, Pestalozzi Programme Training Units.

Vezhbitskaya, A. (1996). Yazyk. Kultura. Poznaniye. Russkiye slovari.

Zatecky Gus. (2022). Zatecky Gus Svetly. https://corporate.baltika.ru/brands/zatecky-gus/zateckygus-svetly/?CKey=

Zalis, S. (2019). Inclusive ads are affecting consumer behavior, according to new research.

Future of Marketing. https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/managementand-culture/diversity-and-inclusion/thought-leadership-marketing-diversity-inclusion/