การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยกล้วย และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน -

Main Article Content

เอนก ชิตเกษร

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยกล้วย และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย  ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการสนทนากลุ่มเป้าหมาย และการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต ลงมือปฎิบัติ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยกล้วย ย้อมสีธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปราณีตสวยงาม และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น สามารถยกระดับให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทลื้อ และการดำเนินกลยุทธ์การจัดการและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกกลุ่ม เส้นใยสามารถย้อมติดสีธรรมชาติได้ดีในกระบวนการย้อมร้อน และปรับการทอโดยใช้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเป็นเส้นยืนและใช้เส้นใยกล้วยเป็นเส้นพุ่ง สามารถเพิ่มความคงทนให้ผลิตภัณฑ์ โดยผสมผสานวัสดุชนิดอื่น มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และใช้งานได้จริง ดำเนินการสร้างแบรนด์เพื่อการรับรู้ และการสื่อสาร เน้นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์สื่อที่เข้าถึงตลาดในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569. กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
พัชรียา เพ็ชรพราว. (2557). กระบวนการในการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP สู่ระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 7(1), 369-378.
รจนา ชื่นศิริกุลชัย, เรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย. (2557). อัตลักษณ์แฟชั่นผ้าสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ด
คอคอเด๊าะ (ปิ้งขาว). วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 2(3) : 255-263
รัฐพล สังคะสุข, กัลยา นาคลังกา, วิริยาภรณ์ เอกผล, วรพรรณ สุรัสวดี. (2560). การพัฒนาช่องทางจัด
จำหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1) : 38-49
สุรางค์รัตน์ แสงศรี. (2560). การใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการรายย่อย. วารสารราชนครินทร์, 145-151
อรนุช นาคชาติ, ธีระพงษ์ แกมแก้ว, รัตนา แสนแสง, นวรัตน์ พัวพันธ์, ศิริกุล อัมพะสิริ. (2560).
การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์.
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 5(2) : 59-70