การพัฒนาสำนักงานจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคใต้

Main Article Content

ฉัตรนภา ประกอบกิจ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัย สภาพปัจจุบัน และพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้บริหารของจังหวัดในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการของสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 15 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ มี 5 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายที่ชัดเจน ภาวะผู้นำ ทัศนคติ การจูงใจและการให้รางวัล และระบบเทคโนโลยีมี 5 ปัจจัยค้นพบใหม่ คือ ทัศนคติ ช่วงอายุ อำนาจหน้าที่ (Authority) นโยบายที่ชัดเจน และระบบความดีความชอบ

Article Details

บท
บทความวิจัย