การจัดการโลจิสติกส์ด้วยเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

Main Article Content

พัลลภ จันทร์กระจ่าง

บทคัดย่อ

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนถือเป็นเรื่องใหม่และมีความท้าทายต่อโลกในยุคอนาคตเพราะการใช้เศรษฐกิจแบบเส้นตรงแบบเดิมถือเป็นการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างมากจนกระทั่งทำให้ธุรกิจนั้นล่มสลายได้ แต่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะช่วยสนับสนุนการทำงานการจัดการด้านโลจิสติกส์ในด้านวัตถุดิบให้ใช้แบบไม่มีที่สิ้นสุด กระบวนการผลิต การวางแผน การจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเศรษฐกิจแบบเส้นตรงตลอดจนกระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการโลจิสติกส์ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ยกตัวอย่างเช่นการทำรีมาร์เก็ต การขนส่งในอนาคตโดยใช้พลังงานทดแทน การใช้ เครื่องมือ 3Rs และ4Rs เข้ามาช่วยจัดการ ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนไม่ใช่เฉพาะวัสดุที่จับต้องได้อย่างเดียวแต่เป็นการจัดการกระบวนการหรือการจัดการข้อมูลได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ฐาปนา บุญหล้า และ นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล. (2555). การจัดการโลจิสติกส์: มิติซัพพลายเชน. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Aoe, T., 2007. Eco-efficiency and eco-design in electrical and electronic products. Journal of Cleaner Production, 15, 1406-1414.
Geng, Y., Doberstein, B., (2008). Developing the circular economy in China: challenges and opportunities for achieving ‘leapfrog development. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 15 (3), 231-239.
Lai, K.H., Cheng, T.C.E., Tang, A.K.Y., 2010. Green retailing: factors for success. California Management Review, 52, 6-31.
Manavalan, E. and Jayakrishna, K., (2019). An Analysis on Sustainable Supply Chain for Circular Economy. Procedia Manufacturing, 33, 477-484.
Oksana, S. and Agnieszka, O., (2019). Green logistics and circular economy. Transportation Research Procedia, 39, 471–479.
Reike, D., Vermeulena, W. and Witjes, S. (2018). The circular economy. Resources, Conservation & Recycling, 135, 246-264.
Seroka-Stolka, O. (2014). The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151, 302-309.
Winkler, H. (2011). Closed-loop production systems-A sustainable supply chain approach. Manufacturing Science and Technology, 4, 243-246.
Yuan, Z., Bi, J., Moriguichi, Y., 2006. The circular economy: a new development strategy in China. Journal of Industrial Ecology, 10 (1-2), 4-8.