ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

Main Article Content

สุณิสา แพทย์พิพัฒน์

บทคัดย่อ

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหาร จึงมีความสำคัญต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 2) ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  4) สร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560  จำนวน 373 ตัวอย่าง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มเป็นแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย


ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน  2)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 3) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 4) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ  = .20 + .94**X  และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ = .98** จากข้อค้นพบ ดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะว่าทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรนำวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการบริหารงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ส่วนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรวางนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไกในการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพที่ครบวงจร เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทักษะมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารงานมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามากขึ้นตามไปด้วย


คำสำคัญ : ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21,  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย