ความเป็นมาของวารสาร

            ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัย ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกๆ ปี ขณะนี้สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำวารสารทางวิชาการ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญของสถาบันฯ เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นหนังสือวิชาการและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติ 
          สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ (HR intelligence)” โดยได้จัดรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และบทความจากงานวิจัย ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการให้แก่นักวิจัยของสถาบันฯ และนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
          2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถาบันฯ 

ชื่อวารสาร : Journal of HR intelligence : HRi

 เลขมาตรฐานสาขาประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)  คือ 2673-057X

แจ้งประชาสัมพันธ์

2019-05-24

วารสาร HR intelligence ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN

หมายเลขเดิม คือ ISSN 1905-5986 

เปลี่ยนหมายเลขใหม่ คือ ISSN 2673-057X

ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Vol. 15 No. 2 (2020): (January - June 2020)

Published: 2020-12-21

View All Issues

Indexed in