บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
   

กองบรรณาธิการ
วิชาการ

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงศ์กูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ  เดชานิพนธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ดร.สราวุธ  ไพฑูรย์พงษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้
Chairman & CEO บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอิตเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาจารย์ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ
คณะคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณทายาท  ศรีปลั่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะผู้จัดทำวารสาร คุณฉันทิชา ศรีโยธิน 
นายชินกฤต คงเจริญพร