The process of economic capital accumulation of migrant workers’ household from generation to generation

Main Article Content

Pakkanan Angkab
Sureeporn Punpuing

Abstract

Remittances are considered as direct benefits for the family of migrant workers in home country. This research aims to investigate the process of capital accumulation, planning, as well as how such migrant workers manage to send remittances home through a lenses of families whose members go to work abroad from generation to generation. Qualitative approach was adopted in this research and in-depth interviews were used to collect data from 33 households, which each household has 2 or more generations of migrant workers, in Nong Khai province. Data collection were carried out from January to March 2020, which content data analysis method was employed. The results revealed that first-generation migrant workers who were not able to accumulate economic capital experienced due to high migration costs. As a result, the families were in a large amount of debt. Remittances  were used to pay off loans only. It was impossible for them to plan for any investment. The process of economic capital accumulation is often managed by the first generation workers, who decide together with the migrant workers on how to use remittances to create jobs and income for the family. However there are some families that could not communicate or plan for a transformation of remittance to economic capital accumulations. Therefore, great supports should be implemented to increase agriculture alternative jobs’ skill development, and particularly  use of technology during the agriculture’s production process. This will provide knowledge and guidelines for an increasing efficient economic capital accumulations.

Article Details

How to Cite
Angkab, P., & Punpuing, S. (2020). The process of economic capital accumulation of migrant workers’ household from generation to generation. Journal of HR Intelligence, 15(2), 28–43. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri/article/view/244044
Section
Research Articles

References

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ การเมืองกับการ
สื่อสารศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และแครี่ ริคเตอร์. (2554). เพศภาวะและการย้ายถิ่น. ใน เจอร์รูด ดับเบิ้ล ฮักเกรช และ
อภิชาต จำรัสฤทธิรงค์ (บรรณาธิการ). รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย พ.ศ. 2554. (หน้า 132-138).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
กาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2560). ครัวเรือนข้ามรุ่น รูปแบบครอบครัวที่กำลังมาแรงในสังคมไทย พ่อแม่ไม่อยู่ อยู่กับตา
ยาย อยู่กับปู่ย่าเน้อ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562, จาก http://www.newsletter.ipsr.mahidol
กิริยา กุลกลการ.(2559). ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรณีศึกษา
ไต้หวัน. กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก
. (2562).แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี :สาเหตุและแนวทางแก้ไข.วารสารสถาบัน
เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(1),105-121.
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน .(2561).จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ทำงานต่างประเทศจำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำปี 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2562 , จากhttps://www.doe.go.th
ขวัญนคร สอนหมั่น และอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์. (2556). ปัจจัยการย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
และความสัมพันธ์กับเครือญาติของแรงงานไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์,
2(2), 167- 180
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ วิภาดา สุวรรณประภา และสุชาดา สนามชวด. (2551). ความคุ้มค่าของการส่งแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์, 3 (2), 49-65.
ชาย โพธิสิตา. (2562). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
ดุษฎี อายุวัฒน์ อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ สุกัญญา เอมอิ่มธรรม อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ขวัญนคร สอนหมั่น วณิชชา ณรงค์ชัย. (2554). การพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ ปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”.(403-408)
ดุษฎี อายุวัฒน์ และภัทระ แสนไชยสุริยา. (2549). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ : กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ปั้น วรรณพินิจ. (2545). รายงานการวิจัย สถานการณ์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกับความมั่นคงทาง
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์. (2552). การเลื่อนสภาพทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน. วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์, 17(2), 70-110.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562ก). เครื่องชี้สถานการณ์ด้านแรงงาน. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=111&language=TH
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562ข). ดุลการชำระเงิน. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562, จาdhttps://
www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=646&language=TH
บุญคง หันจางสิทธิ์. (2549). เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. (2553). การย้ายถิ่น: ทฤษฎีและความเป็นไปในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รีนา ต๊ะดี. (2559). แรงงานไทยในเกาหลีใต้: ปัญหาและอุปสรรค ของการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนของไทยและเกาหลีใต้.ประชากรและสังคม 2559 ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้าย
ถิ่นแห่งชาติ. สุรีย์พร พันพึ่ง,จรัมพร โห้ลำยอง ,และศุทธิดา ชวนวัน บรรณาธิการ.พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
วาทินี บุญชะลักษี.(บรรณาธิการ). (2540). รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้ หรือเพิ่มความเครียดให้ครอบครัวชนบท. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมาน เหล่าดำรงชัย. (2559). การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 .
กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สร้อยบุญ ทรายทอง. (2561). การสะสมทุนของผู้หญิงย้ายถิ่นกับการเลื่อนอาชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานจังหวัดหนองคาย. (2561). แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2561-2564. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2562, จาก http://202.28.118.8/nk2015/web/document/index?id=20.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549). ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562, จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan10/2_1.pdf
สุภางค์ จันทวานิช. (2544) . ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงได้กับ ผลกระทบ
จากเศรษฐกิจถดถอยในปลายศตวรรษที่ 90, รายงานผลสังเคราะห์, ศูนย์วิจัยการอพยพย้ายถิ่นแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (2554). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, และอาซิส ประสิทธิหิมะ. (2554). การย้ายถิ่นของแรงงานกับผลกระทบ
ต่อครอบครัวและเด็กในสังคมอาเซียน:ประชากรและสังคมในอาเซียน ความท้าทายและโอกาส
สิ่งที่ได้กับสิ่งที่ต้องสูญเสีย โครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย:รายงานเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ศึกษาลำปางนครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, แครี่ ริคเตอร์, นิพัทธ์ พ้นภัย และชาริต้า ประสิทธิหิมะ. (2556). ลูกๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่นโครงการ CLAIM. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
Becker, G.S. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, In Handbook of Theory and Research for the
Sociology of Education. Richardson J.G. (ed.). New York: Greenwood Press.
Jampaklay, A. and Kittisuksathi, S. (2009), Migrant workers’ remittances: Cambodia,Lao PDR and Myanmar. ILO/Japan Project on Managing Cross-border Movement of Labour in Southeast Asia. Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific.
Kaminer, M. (2015) A long way from home – Isaan villagers’ experience of farmwork in Israel. Retrieved 15 August 2019, from https://www.academia.edu/30326862/A_long_way_
from_home_Isaan_villagers_experience_of_farmwork_in_Israel
Stark, O. and Bloom, D. (1985). The new economics of labor migration. American Economic Review, 75(2), 173-178.
Stark, O. (1991). The Migration of Labor. Cambridge: Basil Backwell.
Taylor, J.E. (1999). The new economics of labor migration and the role of remittances in the migration process. International Migration, 37(1), 63-88.
Osaki, K. (2003). Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm? Journal of Population Research 20(2), 203–222.