Announcements

 • ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร และชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสาร

  2023-10-16

  เรียนนักวิจัยทุกท่าน

  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร และชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสาร ดังนี้

  1. ชื่อวารสารจากเดิม “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities)” เป็น “วารสารสถาบันราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda Institute for Research and Development of Persons with Disabilities)”
  2. ชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ จากเดิม “ศูนย์วิทยาการราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Ratchasuda Academic Center, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University)” เป็น “สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Ratchasuda Institute, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University)”

            โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   

  ด้วยความเคารพ

  กองบรรณาธิการ

  Read more about ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร และชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสาร
 • อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร ใหม่

  2022-06-30

  ประชาสัมพันธ์

  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) และได้รับผลการประเมินให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตามรอบการประเมินรอบที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลารับรองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

  ตามประกาศ "หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนแก่ผู้กลั่นกรองบทความ พ.ศ. 2565" ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดังนี้

            อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร

             - บทความภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท

             - บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

  ในกรณีบทความของผู้เขียนบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้กลั่นกรองบทความ หรือ ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการ หรือ ผู้เขียนบทความขอยกเลิกบทความ ผู้เขียนบทความไม่สามารถขอคืนค่าตีพิมพ์บทความได้

             ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  Read more about อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร ใหม่