Announcements

 • อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร ใหม่

  2022-06-30

  ประชาสัมพันธ์

  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) และได้รับผลการประเมินให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตามรอบการประเมินรอบที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลารับรองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

  ตามประกาศ "หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความและค่าตอบแทนแก่ผู้กลั่นกรองบทความ พ.ศ. 2565" ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดังนี้

            อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร

             - บทความภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท

             - บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

  ในกรณีบทความของผู้เขียนบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้กลั่นกรองบทความ หรือ ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการ หรือ ผู้เขียนบทความขอยกเลิกบทความ ผู้เขียนบทความไม่สามารถขอคืนค่าตีพิมพ์บทความได้

             ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  Read more about อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร ใหม่