About the Journal

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ     

Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities

Online ISSN: ISSN 2697-388X

Print ISSN: ISSN 1686-6959

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:

วารสารฯจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่ทำงานด้านคนพิการ

สาขาวิชา  สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ

  • บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ
  • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว  มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา
  • การคัดลอกอ้างอิงต้องดำเนินการตามการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

กระบวนการพิจารณาบทความ

      บทความที่ตีพิมพ์ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนอย่างน้อย 2 คน รูปแบบในการประเมินบทความเป็นแบบ double-blinded

ประเภทของบทความ:

  • บทความวิจัย
  • บทความวิชาการ
  • บทวิจารณ์หนังสือ
  • บทความปริทัศน์
  • บทความแปล

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      

กำหนดออก:

      ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร: วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล