ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร และชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสาร

2023-10-16

เรียนนักวิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร และชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสาร ดังนี้

  1. ชื่อวารสารจากเดิม “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities)” เป็น “วารสารสถาบันราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (Journal of Ratchasuda Institute for Research and Development of Persons with Disabilities)”
  2. ชื่อสำนักพิมพ์/เจ้าของวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ จากเดิม “ศูนย์วิทยาการราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Ratchasuda Academic Center, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University)” เป็น “สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Ratchasuda Institute, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University)”

          โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ด้วยความเคารพ

กองบรรณาธิการ