แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กับ การฟื้นฟูสภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Cultural art and rehabilitation

Main Article Content

สตางค์ ศุภผล

บทคัดย่อ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลสุขภาพผสมผสานเป็นองค์รวมทุกช่วงวัย ดังนั้น บทบาทหน้าที่หนึ่งของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือการดูแลฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยที่ต้องการ สอดคล้องกันช่วงวัย บริบทชีวิต บริบทชุมชนวัฒนธรรม และด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ รวมถึงจิตวิญญาณ ดังเช่นบทความพิเศษของ PCFM ฉบับนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทบรรณาธิการ