เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาการที่ผ่านมาและอนาคตของวารสาร PCFM

Main Article Content

Satang Supapon

บทคัดย่อ

บทความเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของวารสาร PCFM ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเมื่อ 13 ปีก่อน จนถึงยุคปัจจุบัน  ทำให้เห็นพัฒนาการของวารสาร และ ความพยายามในการเป็นแหล่งวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวให้เข้มแข้ง  วารสาร PCFM ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่มโดย "มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และเครือข่ายสหวิชาชีพ ได้ร่วมกันสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ผ่านการผลิตวารสารมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีช่วงที่ขาดหายการผลิตตั้งแต่ปี 2553 แต่ก็ ได้รับการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2561 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  และจะมีการพัฒนาเพื่อสร้่างองค์ความรู้และอัตลักษณ์ของแพทย์เวชศาตร์ครอบครัวต่อไปในอนาคต

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทบรรณาธิการ