บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ : ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยที่ผ่านมา

Main Article Content

ศักย์ศรณ์ มีลาภ
พันธิตรา สิงห์เขียว
ธานินทร์ ฉัตราภิบาล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป รวมถึงในประเทศไทย เหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน คือ แนวคิดที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ โดยเหตุผลที่สนับสนุนว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ คือ บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกอ้างว่ามีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ส่งผลให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยลดอาการถอนนิโคติน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อการเลิกบุหรี่ที่ผ่านมายังไม่แน่ชัด ผลการศึกษาหลาย ๆ งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ มีทั้งส่วนที่ผลการศึกษาสนับสนุนว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ และอีกส่วนหนึ่งพบว่าไม่สามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อจำกัดจากงานวิจัยที่ผ่านมา และเสนอแนะเพื่อการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าว ได้แก่ 1) การวัดสถานะของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและการเลิกบุหรี่ 2) ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลตัวแปรอื่น ๆ ที่สำคัญ 3) รูปแบบและกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยเพียงพอที่จะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยในการการเลิกบุหรี่ได้เนื่องจากการศึกษามีข้อจำกัดหลายอย่าง การศึกษาผลของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อการเลิกบุหรี่ในครั้งต่อไปควรพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้น

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความปริทัศน์

References

Napoli N. E-Cigarettes Linked to Heart Attacks, Coronary Artery Disease and Depression [Internet]. American College of Cardiology; 2019 Mar [cited 2022 May 19]. Available from: https://www.acc.org/about-acc/press-releases/2019/03/07/10/03/ecigarettes-linked-to-heart-attacks-coronary-artery-disease-and-depression

Cedarbaum ER, Mital R, Goldschlager N. Trends in e-Cigarette Use in Adults in the United States, 2016-2018. JAMA Internal Medicine [Internet]. 2020 [cited 2021 Apr 20];180(10):1394-1398. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2770374. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2817

Laverty AA, Filippidis FT, Vardavas CI. Patterns, trends and determinants of e-cigarette use in 28 European Union Member States 2014–2017. Prev Med (Baltim). 2018;116(March 2017):13–18.

Ofuchi T, Zaw AMM, Thepthien BO. Adverse Childhood Experiences and Prevalence of Cigarette and E-Cigarette Use Among Adolescents in Bangkok, Thailand. Asia-Pacific J Public Heal. 2020;32(8):398–405.

Cooper M, Harrell MB, Perry CL. A qualitative approach to understanding real-world electronic cigarette use: Implications for measurement and regulation. Prev Chronic Dis. 2016;13(1):1–9.

Weaver SR, Huang J, Pechacek TF, Heath JW, Ashley DL, Eriksen MP. Are electronic nicotine delivery systems helping cigarette smokers quit? Evidence from a prospective cohort study of U.S. adult smokers, 2015–2016. PLoS One. 2018;13(7):2015–2016.

อารยา ทองผิว. การบำบัดโรคเสพยาสูบสำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะเลิก. แนวทางเวชปฏิบัติสำาหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข [Internet]. 2561;46–47. Available from: http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/aenwthaangewchptibatisamhrabkaarbambadorkhesphyaasuubainpraethsaithy_chbabprabprung_ph.s.2561_samhrabbukhlaakrthaangkaaraephthyaelasaathaarnsukh.pdf

V. Prokhorov, Karen Suchanek Hudmon A. Nicotine dependence, withdrawal symptoms, and adolescents’ readiness to quit smoking. Nicotine Tob Res. 2001;3(2):151–155.

Benowitz NL. Neurobiology of Nicotine Addiction: Implications for Smoking Cessation Treatment. Am J Med. 2008;121(4 SUPPL.):S3.

Bullen C, Knight-West O. E-cigarettes for the management of nicotine addiction. Subst Abuse Rehabil. 2016;Volume 7:111–118.

Barrett SP. The effects of nicotine, denicotinized tobacco, and nicotine-containing tobacco on cigarette craving, withdrawal, and self-administration in male and female smokers. Behav Pharmacol. 2010;21(2):144–152.

Gomajee R, El-Khoury F, Goldberg M, Zins M, Lemogne C, Wiernik E, et al. Association between Electronic Cigarette Use and Smoking Reduction in France. JAMA Intern Med. 2019;179(9):1193–1200.

Kalkhoran S, Chang Y, Rigotti NA. E-cigarettes and Smoking Cessation in Smokers With Chronic Conditions. Am J Prev Med [Internet]. 2019;57(6):786–791. Available from: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.08.017

Verplaetse TL, Moore KE, Pittman BP, Roberts W, Oberleitner LM, Peltier MKR, et al. Intersection of E-Cigarette Use and Gender on Transitions in Cigarette Smoking Status: Findings Across Waves 1 and 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health Study. Nicotine Tob Res. 2019;21(10):1423–1428.

Al-Delaimy WK, Myers MG, Leas EC, Strong DR, Hofstetter CR. E-cigarette use in the past and quitting behavior in the future: A population-based study. Am J Public Health. 2015;105(6):1213–1219.

Manzoli L, Flacco ME, Fiore M, La Vecchia C, Marzuillo C, Gualano MR, et al. Electronic cigarettes efficacy and safety at 12 months: Cohort study. PLoS One. 2015;10(6):1–14.

Hyland A, Li Q, Bauer JE, Giovino GA, Steger C, Cummings KM. Predictors of cessation in a cohort of current and former smokers followed over 13 years. Nicotine Tob Res. 2004;6(SUPPL. 3).

Asian Develoment Bank. Asian Economic Integration Report 2015. 2015. Page 1-167.

Ussher M, Kakar G, Hajek P, West R. Dependence and motivation to stop smoking as predictors of success of a quit attempt among smokers seeking help to quit. Addict Behav. 2016;53:175–180.

Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola F, Myers Smith K, Bisal N, et al. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. N Engl J Med. 2019;380(7):629–637.