ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงอายุ

Main Article Content

เชม ฟ้ามิตินนท์
พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
สุภัชฌา เก่งพานิช

บทคัดย่อ

ความเป็นมา จากการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดไม่ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในผู้ป่วย เช่น ความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา ความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยา


วัตถุประสงค์: หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์การรักษา


รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย วัดความสม่ำเสมอในการใช้ยาโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานประกอบด้วยคำถาม 7 ข้อ


ผลการวิจัย จากการศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน 120 ราย ผู้ป่วยร้อยละ60 ไม่ร่วมมือในการใช้ยา ผู้ป่วยที่มีผู้ดูแล และผู้ป่วยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา พบว่ามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ดี (odds ratio 2.71 [95% [CI]: (1.21-6.09)] และ 2.75 [95% [CI]: (1.07-7.05)]) ตามลำดับ ความรู้สึกลำบากในการเดินทางมาพบแพทย์ และผลข้างเคียงของยาพบว่าส่งผลเสียต่อพฤติกรรมการรับประทานยา (odds ratio 2.54 [95% [CI]: (1.12-5.76)] และ 2.56 [95% [CI]: (1.18-5.57)]) ตามลำดับ


สรุปผลการวิจัย ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ดี มีสัดส่วนที่น้อยกว่า ปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อพฤติกรรมการรับประทานยาคือความรู้สึกลำบากในการเดินทางมาพบแพทย์ และ ผลข้างเคียงที่เกิดจากยา การดูแลสนับสนุนทางด้านจิตใจของผู้ป่วย จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Sumalee Wungthanakorn. Factors affecting medication taking behaviors in hypertensive patients. Songkla Med J 2008;26(6):539-547.

Wipaporn Wangworatrakul. Factors Predicting to Medication Adherence among Patients with Essential Hypertension. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18:131-139.

Nanthikarn Wangji. Effect of Behavioral Modification Program on Medical Adherence and Blood Pressure for Muslim Elderly with Uncontrolled Hypertension. Thesis for The Degree of Master of Nursing Science in Community Nurse Practitioner, Prince of Songkla University 2015.

Akaporn A. Factors Correlated with Antihypertensive Drugs Used Behaviors of Hypertension Patients, Public Health Center 5 Chulalongkorn., Thesis for The Degree of Master of Public Health Science, Ramkamhang University 2015.

Panida Duangjai, Waree Kangchai, Pornchai Jullamate. Effects Of Self-Management Promotion Program On Medication Adherence Among Older Adults With Chronic Kidney Disease 2013.

Azuana Ramli, Nur Sufiza Ahmad , Thomas Paraidathathu. Medication adherence among hypertensive patients of primary health clinics in Malaysia. Dovepress Journal 2012; 6:613 – 622.

Hyo Yoon Choi, Im Jung Oh, Jung Ah Lee, Jisun Lim, Young Sik Kim. Factors Affecting Adherence to Antihypertensive Medication. Korean Journal of Family Medicine 2017.

Rungaramsin Sakda MD. Factors Influencing Awareness, Treatment and Control of Hypertension in an Urban Thai Population. Thai heart journal 2012.

Cramer Joyce A. Medication compliance and persistence : terminology and definitions. ISPOR. 2008

Cramer Joyce A. The significance of compliance and persistence in the treatment of diabetes, hypertension and dyslipidemia a review. Int J Clin Pract.2008;1: 76- 87

Heymann Anthony D. Factor associated with hypertensive patients’ compliance with recommended lifestyle behaviors. IMAJ.2011

Mazzaglia Giampiero. Adherence to antihypertensive medications and cardiovascular morbidity among newly diagnosed hypertensive patients. American heart association 2009;120:1598-1605

Bovet Pascal. Monitoring one-year compliance to antihypertension medication in the Seychelles.WHO 2002

Lambert Estelle. Cross cultural validation of the Hill-Bone compliance to high blood pressure therapy scale in a South African. Primary healthcare setting 2006

Sriwarakorn Sujika. Sensitivity and specificity of Thai-Version brief medication questionnaire.J Health Res 2010;24(3):129-134

Osterberg Lars MD., Blaschke Terrence MD.,Adherence to medication.N Engl J Med 2005;353:4 22.

Hadi Negin MD MPH, Rostami-Gooran MD MPH Narges, Determinant factors of medication compliance in hypertensive patients of Shiraz, Iran. Arch Iranian Med 2004;7(4):292 -296.

Hyman David J. MD M.P.H.,Pavlik Valory N. Ph.D., Charateristics of patients with uncontrolled hypertension in The United States. N Engl J Med 2004.

World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2014. Geneva:

World Health Organization; 2014.

Wood MK, Thomas S, Muntner P, & Morisky D. Health education research 2004;19(6), 730-8.

American Family Physician. JNC 8 Guidelines for the Management of Hypertension in Adults. 2014;90(7):503-4.