บทบาทของเภสัชกรหลังการระบาดของเชื้อโควิด-19

Main Article Content

จตุพร ทองอิ่ม

บทคัดย่อ

                     ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  เภสัชกร หนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์แม้จะไม่ได้มีหน้าที่บทบาทโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่บทบาทในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้มีพร้อมใช้และเพียงพอ คือ สิ่งที่เภสัชกรทุกคนพร้อมใจกันดำเนินงาน เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาสูตรตำรับแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ รวมถึงการสำรองยาให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคเรื้อรังให้มีเพียงพอ ไม่ขาดยา คือ หัวใจของงานบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการของเภสัชกรทุกหน่วยงานในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค


                     ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครที่มีอยู่กระจายทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ 69 แห่ง ถือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่ไม่อยากไปรับบริการในโรงพยาบาลเพราะกลัวความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีจำนวนไม่น้อยที่ช่วงนั้นเลือกที่จะมารับยารักษาโรคเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข เพราะอยู่ใกล้ เดินทางสะดวก บทบาทเภสัชกร ของศูนย์บริการสาธารณสุขในช่วงนั้น จึงมีการปรับตัวในการดูแลด้านยาแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
จดหมายถึงบรรณาธิการ