คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนเจริญธรรมวัสดุ 2

Main Article Content

พิมศรี ขอเจริญ
ชัชชัย สุจริต
ภาศิริ เขตปิยรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของคุณภาพการบริการของลูกค้า และศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนเจริญธรรมวัสดุ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้ใช้บริการและซื้อสินค้ากับห้างหุ้นส่วนเจริญธรรมวัสดุ 2 ทั้งปลีกและส่ง รวมถึงผู้รับเหมา
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 862 ราย กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 273 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ


          ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญของคุณภาพการบริการของลูกค้ากรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนเจริญธรรมวัสดุ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ( =4.78) ด้านความน่าเชื่อถือ ( =4.77) ด้านความดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ( =4.75) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ( =4.74) และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ( =4.71) ตามลำดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนเจริญธรรมวัสดุ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านความดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ ในขณะที่ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า เป็นเพียงด้านเดียวที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายค่าความผันแปรของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา หจก.เจริญธรรมวัสดุ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร้อยละ 72.60 (R2 = 0.726)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชมภูนุช นรินทรางกูล ณ อยุธยา, และวรเดช ณ กรม. (2556). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดไนท์บาซาร์จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2552). การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญลักษณ์ แผนสมบูรณ์. (2563). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นิรัติศัย ทุมวงษา. (2561). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-63 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.

วรรณลดา ศรีทรงเมือง. (2560). คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์. (2562). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ำของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค 203. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

เสรี วงษ์มณฑา. (2550). การวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม.

อารยา ลิมทวีสมเกียรติ. (2563). คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการ Nail Spa ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Kotler, P. (2011). Marketing management (10thed.). Upper Saddle River: NJ: Prentice Hall.

Miles & Shevlin. (2001). Applying Regression and Correlation. London: SagePublications.

Nunnally, J. C. B., I.H. (1994). The Assessment of Reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1990). SERVQUAL: A Multi-item Scale For Measuring Consumer Perception of Service Quality. Journal of Retailing, 67(4), 20-50.

Parment, A., Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). Principles of marketing. Swedish edition: Prentice-Hall.

Puttachard,L. (2021). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565: ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง. Retrieved on October 20,2021, from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/Construction-Materials/IO/io-construction-materials

Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association : California. April 19 –23, 1976) [Online] Available : https://files.eric.ed.gov/fultlext/ED121845.pdf. Retrieved Feb 3, 2018.

Taro Yamane. (2010). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row Publication.