อิทธิพลของประสิทธิภาพการดำเนินงานและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ Last Mile Logistics ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่

Main Article Content

ทิพย์สุดา วงศ์สุทธิกุล
ปริญ วีระพงษ์

บทคัดย่อ

กการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ Last Mile Logistics และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทั่วไปของธุรกิจ Last Mile Logistics ปัจจัยประสิทธิภาพการดำเนินงานและปัจจัยกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ Last Mile Logistics ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการบริการทางธุรกิจ Last Mile Logistics จำนวน 394 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 0.986 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) สมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการบริการทางธุรกิจ Last Mile Logistics ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านเวลา และด้านความน่าเชื่อถือ ตามลำดับ และ 2) กิจกรรมทางโลจิสติกส์
ทุกกิจกรรมมีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ Last Mile Logistics อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยกิจกรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ การบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บ และการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2563). ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ. [ออนไลน์]. จาก

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/search/search2.html ฐาปนี เรืองศรีโรจน์. (2563). ปัจจัยเสริมสร้างอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ธนกร เหมือนใจ. (2562). ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจดอกไม้ดอกประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2560). ผลร้ายต่อองค์กรในยุค VUCA world. [ออนไลน์]. จาก https://www.matichon.co.th/news/567047.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย. [ออนไลน์]. จาก https://www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx.

อรจิรา ธนรัช. (2564). กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ในไทยกับการปรับตัวในวิกฤตโควิด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed.New York.Harper and Row Publications.