พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจเทรนด์ใหม่หลังวิกฤต โควิด-19 ภายใต้การตลาดแบบความปกติถัดไป

Main Article Content

ณัฐพงษ์ ยิ่งยง
ปิยะพงษ์ ยงเพชร
คมสัน สมคง
ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้น ก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดวิฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้การตลาดแบบความปกติถัดไป โดยในการศึกษาได้ค้นคว้าในเรื่องของ 1) ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 2) พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งช่วงของการระบาด และหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ 3) ธุรกิจแนวใหม่ในช่วงวิกฤตการการระบาดของไวรัสโควิด-19 การใส่ใจเรื่องสุขภาพของประชาชน รายได้ที่ลดลงของลูกค้า และมีการแสดงถึงภาพอนาคตของพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจในช่วงต่างๆ ของวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีการสร้างรูปแบบทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการวิเคราะห์หรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมควบคุมโรค. (2564). สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/upl oads/files/2017420210820025238.pdf.

ชนิกานต์ โห้ไทย. (2564). การชำระเงินดิจิทัล... ทางเลือกหลักของคนไทยในยามวิกฤต Covid-19. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_8Mar2021aspx.

ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล (2560). การนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจร้านขายยา กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปุญญภพ ตันติปิฎก และภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล. (2021). อินไซด์ธุรกิจ Food delivery : เดินหน้าขยายตลาดพร้อมบริการ ที่หลากหลาย. สืบค้นจาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/7906.

ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล (2563). พลิกโฉมธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19. สืบค้นจากhttps://www.krungsri.com/bank/getmedia/578838c1-5ffc-47dd-ba5f- f807bc86d248 Covid19_ New_Normal_200716_TH.aspx.

ทองเนื้อเก้า คำพิมพ์ (2564). รูปแบบการนำเสนอข่าวด่วนด้วยเฟซบุ๊กไลฟ์ (FACEBOOK LIVE) ของสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ไทยรัฐออนไลน์. (2563). 10 แนวโน้มเทคโนโลยีมาแน่ หลังโควิดพลิกชีวิต New Normal. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1832053.

ธนาคารทิสโก้. (2565). Now Normal To Next Normal ก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่. สืบค้นจาก https://www.tisco.co.th/th/advisory/2022-01-31-now-normal-to-next- normal.html.

ผู้จัดการออนไลน์. (2564). หอการค้าฯ เปิด 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2565. สืบค้นจาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000124369.

พิณชนก รักษาพรหม. (2564). ขายของออนไลน์ช่องทางไหนดี!? กับ 4 แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ที่ดีที่สุดยุคโควิด. สืบค้นจาก https://www.zipeventapp.com/blog/2021/07/30/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-o/.

รชฏ เลียงจันทร์. (2564) เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร หากเราต้องอยู่กับโควิด-19 ไปตลอดกาล. สืบค้นจาก https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-covid-recovery-2021.

ไลน์ ประเทศไทย. (2021). แกร่งโตกว่า 5 เท่าปี 63 กางแผนปี 64 ลุย 77 จังหวัดทั่วไทยภายในสิ้นปี. สืบค้นจาก https://linecorp.com/th/pr/news/th/2021/3676.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2564). รายงานสถานการณ์์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564 บทที่ 7 ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal. สืบค้นจากhttps://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215&cid=518.

_______. (2564). บทวิเคราะห์การปรับตัวธุรกิจ MSME ไทย หลังวิกฤตโควิด-19 (Next normal) ใน 6 สาขาธุรกิจ. สืบค้นจาก https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20211026100421.pdf.

Dymfke Kuijpers et al.,. (2020). Reimagining food retail in Asia after COVID-19. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/reimagining%20food%20retail%20in%20asia%20after%20covid%2019/reimagining-food-retail-in-asia-after-covid-19.pdf.

Emerging Infectious Diseases Communicable Disease Academic Development Group Department of Disease Control, (2021), Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation, public health measures and barriers to protection to control the disease intravelers. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf.

Eukeik .ee. (2020). บนโลกของ Next-Normal นักการตลาดจะทำอย่างไร. สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/199298.

Graham et al., (2021). COVID-19 and the violence against women and girl " The Shadow Pandemic". Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/349408195_COVID19_and_the_violence_against_women_and_girls_The_Shadow_Pandemic.

Gustav Pärson & Alexandra Vancic. (2020). Changed Buying Behavior in the COVID-19 pandemic The influence of Price Sensitivity and Perceived Quality (degree of Master of Science in Business Administration). Sweden: Kristianstad University.

Matthew S et al. (2018). Data Is the New Air. Retrieved from https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/isaca-now-blog/2018/data-is-the-new-air.

Nielsen.(2020). THE NIELSEN TOTAL AUDIENCE REPORT AUGUST 2020. Retrieved from https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/ Nielsen-total-audience-report-aug-2020.pdf.

Shengyu Gu et al., (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Online Customer Purchasing Behavior. Retrieved from https://www.mdpi.com/0718-1876/16/6/125/htm.

Tanya Sattaya. (2018). Data is the New Oil — ข้อมูลคือ .. ?. สืบค้นจาก https://drtan.medium.com/data-is-the-new-oil-%E0%B8%82%E0%B9%89E0%B8%AD% E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-95039ba6aeaa.

The World Bank In Thailand.(2021).Thailand: Commitments by Fiscal Year (in millions of dollars). Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview#1.