ที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต, ศ., ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ., ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระวิสุทธิวรกิจ
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

บรรณาธิการบริหาร
พระพิพิธพัชโรดม, ดร.
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
พระครูวัชรสุวรรณาทร, ผศ. ดร.
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภณัฏฑ์ ทรัพย์นาวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปัญญาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคนาภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร วัฒนบุตร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชญา วรรณบวรเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย เย็นเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ นพแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

พระครูวิรุฬห์วัชรธรรม
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสมุห์อาคม อาคมธีโร
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

ดร.ดาวนภา เกตุทอง

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระใบฎีกาสุชินนะ อนิญฺชิโต
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระยุงยุทธ กตธุโร
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระวรพงษ์ ธมฺมวํโส
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวอภิชญา ฤาชัย
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวนิรวรรณ ทองมี
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ฝ่ายกฎหมาย
นายสมโภชน์รัฐ แก้วน่วม         วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ออกแบบปก
นางสาวนันทิยา พวงไพโรจน์

 

จัดรูปเล่ม
ดร.อนุชา พละกุล

 

เจ้าของ
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
65/1 หมู่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร.032-400-391 โทรสาร. 032-400-391 E-mail : [email protected]

 

โรงพิมพ์
บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด
ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์. 032–425-310, Fax : 032-425-310