วารสาร กฎหมายและการเมืองการปกครอง (Journal of Law and Political Affairs) เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กระบวนการยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ด้านที่เกี่ยวกับการบริหารการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐ รูปแบบความสัมพันธ์ของรัฐ องค์กรทางการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น การอำนวยความยุติธรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 1 No. 2 (2566): Journal of Law and Political Affairs - July - December 2023

วารสารวิชาการ กฎหมายและการเมืองการปกครอง (Journal of Law and Political Affairs) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีจำนวน 7 บทความ

ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 บทความ บทความวิชาการ 2 บทความ และบทความปริทัศน์หนังสือ 1 บทความ

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กระบวนการยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ด้านที่เกี่ยวกับการบริหารการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐ รูปแบบความสัมพันธ์ของรัฐ องค์กรทางการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น การอำนวยความยุติธรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Published: 2023-12-30

View All Issues

ISSN: 2985-0770 (Print)

ISSN: 2985-0819 (Online)