Journal of Public Governance https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPG <p>วารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ (Journal of Public Governance) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะบทนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศ</p> มหาวิทยาลัยสวนดุสิต en-US Journal of Public Governance <p>ลิขสิทธิ์ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้ามผู้ใดนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ เนื้อหาที่ปรากฎในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์</p>