About the Journal

วารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ (Journal of Public Governance) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะบทนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศ

ประวัติวารสาร (Journal History)

นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้ง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (รกม.) ในปี 2560 รกม. มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และแนวทางหนึ่งที่ รกม. กำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการคือ การมีวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวมและเผยแพร่บทความทางวิชาการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชการทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชาสังคม และการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะบทนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศ

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

ต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ จะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในรูปแบบที่ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนไม่รู้จักกัน (Double-blinded Review) เพื่อทำการอ่านประเมินจำนวน 2 ท่าน โดยหากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่าน พิจารณาว่า ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ จึงจะทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ต้นฉบับที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรเหมาะสมให้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน

ประเภทของบทความ (Types of Articles)

บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  และฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

สำนักพิมพ์เจ้าของวารสาร (Publisher)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต