Journal of Public Governance https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPG <p>วารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ (Journal of Public Governance) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะบทนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศ</p> en-US <p>ลิขสิทธิ์ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการจัดการการปกครองสาธารณะ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้ามผู้ใดนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ เนื้อหาที่ปรากฎในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์</p> jpg-slp@dusit.ac.th (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ) jpg-slp@dusit.ac.th (น.ส.ธีรดา บุญยศ) Wed, 22 May 2019 11:23:08 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60