การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3

ผู้แต่ง

  • นภนิวิฐ เภตรา -
  • สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์

คำสำคัญ:

การรับรู้, สภาพแวดล้อมการควบคุม, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม    การควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เป็นการวิจัย          เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี สำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดนครสวรรค์ ลำปาง เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงราย น่าน พิษณุโลกและตาก จำนวน 156 คนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.921  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีสเปียร์แมน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ด้านที่ 1 ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 2 การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก วิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การรับรู้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานการเงินในหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ด้านคุณภาพของงานเชิงบวก        ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .495, p < .01) และด้านความทันเวลามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .496, p < .01)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)