มิติใหม่ในการจัดการรายจ่ายภาครัฐ

ผู้แต่ง

  • อธิมาตร เพิ่มพูน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ยุภาพร ยุภาศ

คำสำคัญ:

มิติใหม่, การจัดการ, รายจ่าย, ภาครัฐ

บทคัดย่อ

            บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมิติใหม่ในการจัดการรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งการงบประมาณเป็นภารกิจที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง กระบวนการงบประมาณไม่เคยมีความลงตัว ทั้งนี้เพราะว่าการจัดสรรและบริหารงบประมาณยังไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณ นอกจากนั้นลักษณะของวงจรงบประมาณที่หมุนเวียนต่อเนื่องไม่มีช่วงเวลาหยุดพักและส่วนใหญ่มักจะดำเนินรอยตามปีก่อน ๆ เป็นอีกหนึ่งความบกพร่องซึ่งสะสมให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ในปัจจุบัน การจัดสรรและบริหารงบประมาณมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและประเมินผลเพิ่มมากขึ้น มีการขยายระยะเวลาการจัดทำงบประมาณ จากที่เคยดำเนินการแบบปีต่อปีไปเป็นแบบหลาย ๆ ปี อย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่สามารถจัดทำงบประมาณในภาวะเกือบสมดุล โดยมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถรักษาการจัดทำงบแบบสมดุลได้ตลอดช่วงวงจรทางเศรษฐกิจ สรุปได้ว่าการปฏิรูปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่ปรากฎผลอย่างเด่นชัดมากนัก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)