การปรับตัวด้านการเรียนการสอนภายใต้ยุควิถีใหม่ของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา 0875581372

คำสำคัญ:

นักศึกษา; สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: การปรับตัว; ยุควิถีใหม่

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ และ 3) เพื่อข้อเสนอแนะการปรับตัวของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 94 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบเครจซี่และมอร์แกน (krejcie & morgan, 1970) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google Form แล้วนำเข้าสู่การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความพร้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ( x̅ = 4.49 , S.D. = 0.64) ความพร้อมด้านผู้เรียน ( x̅ = 4.26 , S.D. = 0.74) และความพร้อมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( x̅ = 4.21 , S.D. = 0.72)  2) ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า ความต้องการ   ด้านการสอนอย่างมีระบบชัดเจน ( x̅ = 4.57 , S.D. = 0.75) ความต้องการด้านกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ( x̅ = 4.40 , S.D. = 0.72) และความต้องการด้านระยะการเวลาการเข้าเรียน ( x̅ = 4.39, S.D. = 0.68)  และ 3) ข้อเสนอแนะการปรับตัวของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า (1) อยากให้มีการเก็บคะแนนทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ (2) ปรับการเรียนการสอนตามสถานการณ์  (3) อยากให้มีการสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมระหว่างเรียน (4) อยากให้มีเนื้อหาและประเด็นการเรียนใหม่ ๆ และน่าสนใจ (5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถโต้ตอบ และ (6) บรรยายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา, 0875581372

Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา
สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
Email: seksan@reru.c.th Tel. 087-558-137-2

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562
รป.ม. องค์การและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2552
(โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)
รบ. การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

หนังสือ/ตำรา

เสกสรรค์ สนวา. (2557). รวมบทสะท้อนคิด : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เสกสรรค์ สนวา. (2560). หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ว่าด้วยมิติเชิงพุทธ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสุขภาพ มิติการศึกษา และมิติทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ สุนทรชัย ชอบยศ ไททัศน์ มาลา จตุรงค์ ศรีสุธรรม และ เสกสรรค์ สนวา. (2560). การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยในบริบทอาเซียน: รวมบทความวิชาการศิษย์เก่า เพื่อเป็นเกียรติแด่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

 


งานวิจัย
เสกสรรค์ สนวา ก้องเกียรติ สุขเกษม ปรมัตถ์ โพดาพล และคณะ (2557). การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.
เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2553). การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.
วิไลลักษณ์ ขาวสะอาด เสกสรรค์ สนวา ริยา เด็ดขาด และคณะ. (2557). การทำปะชาคมหมู่บ้าน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.
เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2553). การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.
เสกสรรค์ สนวา ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ สมใจ ภูมิพันธ์ และคณะ (2554). การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.
เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2554). การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการขับเคลื่อนเพื่อระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2553). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโพนทอง)
เสกสรรค์ สนวา.(2554). การประเมินโครงการเรียนรู้สิทธิชุมชนสู่ความเข้มแข็ง. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง)

บทความตีพิมพ์วารสาร

เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี จินตกานต์ สุธรรมดี และ สุพัฒนา ศรีบุตรดี. (กรกฎาคม – ธันวาคม,2561). คุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20( 2): 339 – 358.
Chai Samoraphum, Patcharin Chokamnuay, Athimart Poempoon, Surasak Chamaram, Seksan Sonwa. (กันยายน – ตุลาคม,2561). The Potential Development of Local Communities in Surin Province According to the Thailand 4.0 National Policy. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20 (พิเศษ): 89 -98.
เสกสรรค์ สนวา. (กันยายน-ธันวาคม, 2561). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 มิติ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 13( 3): 503 -513.
จินตกานด์ สุธรรมดี ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และเสกสรรค์ สนวา (มกราคม – มิถุนายน, 2561). รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(1): 67 – 79.
เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวิไลลักษณ์ ขาวสอาด. (กันยายน – ตุลาคม,2561). คุณลักษณะของผู้นำองค์การภาครัฐสมัยใหม่.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(พิเศษ): 399 -411.
เสกสรรค์ สนวา. (2554). การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการขับเคลื่อนเพื่อระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. โครงการจัดทำตำราและงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เสกสรรค์ สนวา. 2559.(พฤษภาคม). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน: บทสะท้อนผ่านทฤษฎีทางสังคม. วารสารรัฐสภาสาร. 64 (5): 96 – 107
เสกสรรค์ สนวา อภิชาติ ใจอารีย์ และระวี สัจจโสภณ. (2560. (กรกฎาคม-ธันวาคม.). แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 7 (2): 55-63.
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี. 2560.(ธันวาคม). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนประชาธิปไตย. วารสารรัฐสภาสาร. 48-61.
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. (2560). การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.28 (2): 118-127 .
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวันชัย สุขตาม. 2560. (พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักการโมเดลไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ. 1(2):60-80.
เสกสรรค์ สนวา,สุพัฒนา ศรีบุตรดี. (2560). การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์. 19 (ฉบับพิเศษ): 49 – 64.
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, เสกสรรค์ สนวา.(2560). พฤติกรรมผู้นำกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การ.วารสารสังคมศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.1(2): 104 -124.

Proceeding

Chai Samoraphum, Patcharin Chokamnuay, Athimart Poempoon, Surasak Chamaram, Seksan Sonwa. The Potential Development of Local Communities in Surin Province According to the Thailand 4.0 National Policy. The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 1st HUNIC Conference 2018 “Human-Societies: Innovate Locally, Impact Globally through the King’s Philosophy” ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ อาคารล้านช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวิไลลักษณ์ ขาวสอาด. คุณลักษณะของผู้นำองค์การภาครัฐสมัยใหม่. “การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ อาคารล้านช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรหัส 60 เสกสรรค์ สนวา พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ และสุพัฒนา ศรีบุตรดี.แนวทางการพัฒนาประเพณีการบวชควายจ่า กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด. “งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
เสกสรรค์ สนวา,สุพัฒนา ศรีบุตรดี ,ก้องเกียรติ สุขเกษม,ปรมัตถ์ โพดาพล,สมใจ ภูมิพันธุ์, ธนาภรณ์ พันทวี, ยุทธพันธุ์ คำวัน,ดวงเดือน เภตรา และศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ. (2560). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. “การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017”. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 25 – 26 ธันวาคม 2560.

บทวิจารณ์หนังสือ

เสกสรรค์ สนวา. (2561). บทวิจารณ์หนังสือของสมชัย ภัทรธนานันท์. 2559. (กรกฎาคม – ธันวาคม). ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการประท้วงทางการเมือง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 13 (2): 359-362.
เสกสรรค์ สนวา. (2562). บทวิจารณ์หนังสือของทิพย์พาพร ตันติสุนทร. 2558. (มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(1): 528-530.
เสกสรรค์ สนวา. (2560). บทวิจารณ์หนังสือของอเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2559). เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย. วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2): 373 – 380.
เสกสรรค์ สนวา. (2562). บทวิจารณ์หนังสือของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์. (2559.(กรกฎาคม – ธันวาคม). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(2): 160-162.
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี. (2560). บทปริทัศน์หนังสือของชนิดา จิตตรุทธะ. 2559. กรกฎาคม – ธันวาคม). วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย.วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 4(2): 230-236.
เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี. (2560). บทปริทัศน์หนังสือของเปาโล เฟรเร แปลโดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และวิจักขณ์ พานิช (2559). เรื่อง การศึกษาของผู้ถูกกดขี่.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 9(2): 300 – 302.

ประสบการณ์บรรยายพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ รายวิชาปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน รหัสวิชา 02190611 ให้แก่นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562 (เลขที่ ศธ. 0513.20503/0687)
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรถนะของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (เลขที่ ม.น.ภ. (ว) 876/2562)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ทุนเล่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จตุรถาภรณช้างเผือก

 

รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-01-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)