แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน

ผู้แต่ง

  • ธุวานนท์ ปรีดา สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
  • อภิรดา นามแสง
  • วราภรณ์ เต็มแก้ว

คำสำคัญ:

แนวทางการปฏิบัติ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานวิธีการดำเนินการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร 2) การจัดทำผังความคิดเพื่อจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด โดยจำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล 3) วิเคราะห์จำแนกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในตารางสังเคราะห์เพื่อการเปรียบเทียบ และ 4) บูรณาการข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา ผลของการศึกษาพบว่า เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จำเป็นต้องประกอบด้วยแนวปฏิบัติหลักดังนี้                                 1) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ การรักษาความสะอาดในร่างกายด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การลดการสัมผัสใกล้ชิด 2) การจัดเตรียมสถานที่ทำงาน อาทิ การดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการทำงาน การติดตั้งจุดล้างมือในทุกส่วนของที่ทำงานและในห้องน้ำทุกห้อง 3) การปฏิบัติงานและการให้บริการ อาทิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางขณะให้บริการผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา กำหนดบริเวณประตูทางเข้าของอากาศยาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แจกแอลกอฮอล์เจลใส่มือผู้โดยสารทุกคนก่อนเข้ามาในพื้นที่ห้องโดยสาร และ 4) ข้อปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อในระหว่างเที่ยวบิน อาทิ ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่อยู่ในชุดทำความสะอาดทางชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)