นโยบายทางเศรษฐกิจกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคโควิด – 19

ผู้แต่ง

  • ชาญชัย คำจำปา เทศบาลตำบลพระซอง
  • ภักดี โพธิ์สิงห์

คำสำคัญ:

นโยบาย, เศรษฐกิจ, โควิด-19

บทคัดย่อ

            บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคโควิด – 19 ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้ดำเนินการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายประจำของประชาชน อาทิ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และใช้มาตรการด้านการคลังในการช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” กลุ่มเกษตรกร      และกลุ่มเปราะบาง (Office of the National Economic and Social Development Council, 2020) และยังมีมาตรการ  ต่าง ๆ ตามมาเพื่อเชื่อช่วยเหลือประชาชนอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการคนละครึ่ง มาตรการเราชนะ มาตรการเรารักกัน ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าสถานการณ์วิกฤติยังคงมีอยู่ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ต้องมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทั่วถึง ต้องมีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจในทุกระดับทั้งในระดับฐานรากและสาขาการผลิตและบริการหลัก สามารถก้าวข้ามระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะปกติและสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)