การสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองของว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • นันทวัชร โคตรวงค์
  • วิทยาธร ท่อแก้ว
  • กานต์ บุญศิริ

คำสำคัญ:

การสื่อสาร, ความนิยมทางการเมือง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองของว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ 1) กระบวนการสื่อสาร 2)  แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารการสร้างความนิยมของว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนโดยตรง รวมจำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุป

ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นผู้นำทางความคิดประกอบด้วยว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ทีมปฏิบัติการสื่อสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นำศาสนา (2) สาร มีประเด็นหลัก คือ อุดมการณ์ ประวัติ คุณลักษณะผู้นำ นโยบายการพัฒนาตำบล แนวทางการบริหารท้องถิ่น  (3) ช่องทางการสื่อสาร มีความหลากหลายโดยใช้แบบผสมผสาน  ซึ่งประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กฮักนะตำบลดงชน ไลน์กลุ่มตำบลดงชน ไลน์กลุ่มหมู่บ้านในตำบลดงชน และยูทูป (4) ผู้รับสารเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  ผู้นำศาสนา ประชาชน และสื่อมวลชน (5) ผลการสื่อสารที่คาดหวัง  คือ ว่าที่ผู้สมัครต้องมีภาพลักษณ์ทางการเมืองที่ดี มีพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ ประชาชนในตำบลมีความนิยมชมชอบต่อว่าที่ผู้สมัครทั้งแนวคิด อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายพร้อมเป็นเครือข่ายสนับสนุนในการหาเสียงการเลือกตั้ง  2) แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง  ต้องกำหนดภาพลักษณ์ให้ชัดเจนเพื่อเป็นนักบริหารการพัฒนามืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น เป็นนักการเมืองที่ทุ่มเทกับการทำงาน นักการเมืองที่มุ่งเสนอแนวทางการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน ไม่โจมตีคู่แข่ง และนำเสนอนโยบายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพัฒนาประเด็นสาร วิธีการนำเสนอผ่านสื่อให้หลากหลาย โดนใจ มีคุณภาพที่ดี เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในตำบลดงชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)