กลยุทธ์การใช้สื่อในการสื่อสารผลงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • เอกรัตน์ คำสิงห์
  • วิทยาธร ท่อแก้ว
  • กานต์ บุญศิริ

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การสื่อสาร, สื่อดั้งเดิม, สื่อใหม่, จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อในการสื่อสารผลงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ 1) กลยุทธ์การใช้สื่อดั้งเดิม 2) กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ และ 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจงจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์โดยตรงในการสื่อสารผลงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน มาไม่น้อยกว่า 4 ปี รวมจำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การใช้สื่อดั้งเดิม มี 3 ลักษณะ คือ (1) ใช้การปราศรัยของนายกเทศมนตรีในงานบุญ งานบวช งานวัด งานประเพณี และกิจกรรมพบปะประชาชน โดยหยิบยกเนื้อหาผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน (2) ใช้การประกาศเสียงตามสายโดยนายกเทศมนตรีพูดด้วยตนเอง พูดโดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เนื้อหามุ่งเน้นผลงานตามโครงการในแผนและงบประมาณประจำปี ประกาศข่าว การชี้แจงข้อมูล และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (3) ใช้การประชุมกลุ่ม มุ่งเน้นการประชุมกลุ่มบุคลากรของเทศบาล ประธานชุมชน ผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาการประชุมเป็นการกำกับงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมสร้างผลงานที่มีคุณภาพ มุ่งแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ในปัจจุบัน สร้างนโยบายร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป รวมทั้งการตอกย้ำผลงานที่ผ่านมา 2) กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ มี 2 ลักษณะ คือ (1) ใช้เฟซบุ๊กในการรายงานกิจกรรมประจำวันที่นายกเทศมนตรีบริหารจัดการงานในฐานะผู้นำ มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาของประชาชน และสะท้อนคุณลักษณะผู้นำที่เกาะติดปัญหาและความมุ่งมั่นในการทำงาน นำเสนอข้อความ ภาพ คลิป และการถ่ายทอดสด  (2) ใช้กลุ่มไลน์ในการสื่อสารกิจกรรม ข่าว คำชี้แจงจากนายกเทศมนตรี และตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ นำเสนอด้วยภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก และข้อความ 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ควรแสวงหากลยุทธ์ด้านเนื้อหาและการนำเสนอผ่านสื่อดั้งเดิมประเภทป้าย สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประเภทหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจ และการแถลงข่าวผลการดำเนินงานในทุกรอบ 6 เดือน ส่วนสื่อใหม่ควรพัฒนาการใช้ยูทูปเพื่อเผยแพร่ผลงานในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบคลิปสั้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้รองรับงานใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)