การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ในสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ธนพัชญ์ เผือกพิพัฒน์ คณะนิติศาสตร์และการปกครอง

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม, มาตรการของรัฐ, สถานการณ์โควิด

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ในสถานการณ์โควิด-19 ของประชากรแขวงคลองจั่น ในเขตบางกะปิ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 384 คน โดยใช้ตาราง Krejcie and morgan  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, ANOVA                                               (F-test) และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ด้วยวิธี LSD ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

            ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ของประชากรแขวงคลองจั่น ในเขตบางกะปิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุต่างกันการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ในสถานการณ์โควิด-19 ของประชากรแขวงคลองจั่น ในเขตบางกะปิแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)